Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Мээмээлэк полгэ лоудэҥа lyrics

  • Artist: Tundra Yukaghir Poetry (Разные стихи на тундровом юкагирском)
Tundra Yukaghir
Tundra Yukaghir
A A

Мээмээлэк полгэ лоудэҥа

Мээмээлэк полгэ лоудэҥа,
Шашхудэйлэ шашахатльэлҥа,
Мэт мээмээлиэ эл пэшшэйт,
Мэт мээмээлиэ йоульэтльэт.
 
Хоробончиэ йэжуннуй хонут
Хони өҥчиэ ниҥиэ мэллэшут,
Доскаги чуө чэмуйэй,
Ничааш өҥчиэ лөудудин льэй.
 
Танядиэ ибэльэл мэдись,
Унуҥгэ мячикки лөудись,
Танядиэ, ибэльэл пэшшэйк,
Унуҥгэ мячик эл чирэйт.
 
Пойнэй чол5ораадиэлэ паайпэдуө пэшшэйм,
Тибо таат альбаальэл – пэдэк эл йиэдэйл,
Чолҕоро поньоольэл скамейкэгэ ходоот,
Эгиэгэллэ льорхайльэлум боусьэ аҕунбоот.
 
Хоробончиэ йэжуннуй хонут
Хони өҥчиэ ниҥиэ мэллэшут,
Доскаги чуө чэмуйэй,
Ничааш өҥчиэ лөудудин льэй.
 
Мэт козленок мэткэ модой,
Мэтньэ эйрэй – мэт ноудии,
Угуйэлмэ садкэн, йобии
Тудэл хонтот эйрэштин.
 
Thanks!
Submitted by GuestGuest on Mon, 23/09/2019 - 15:53

 

Tundra Yukaghir Poetry: Top 3
Comments
Read about music throughout history