Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Шондьилэ кэлул lyrics

  • Artist: Tundra Yukaghir Poetry (Разные стихи на тундровом юкагирском)
Tundra Yukaghir
Tundra Yukaghir
A A

Шондьилэ кэлул

Чиэдьэ йоҥоньэйбэн оодьоодэк.
Илэйэ иҥлиисьоодэк.
Чиэдьэ пиэдэйбэн титимиэдьоодэк.
Йэльоодьэ эмэсьэгэт йэдэсь,
Пэн пугэлбэдэй.
Пукэльэ эл альаа ходосиий,
Пугэсьэ илэйэлэ тудэгэлэ
Бородиим, бородиим.
Йэльоодьэ игэйэлэ
Йочиим, йочиим.
Тибо оожиилэ пуйжэнум.
Унуҥ йархаагэлэ хонжэшнум;
Шэльгэдэсь унуҥгэ,
Кэбэсь холиньэт.
Пукэльэ альаай,
Йархаалэ хонжэнум.
Унуҥгэ йархаа кэбэйльиэй,
Шөйль йургуупэгэн
Оожиилэ ултэдэйм.
Унуҥ шөйль йургуупэгэлэ
Оожиилэ ултэдэйм.
Йодуупэгэн тудэл ойдэсь,
Ульэгэн местэплэ чуму ойтадайм.
Анда унуҥдэгэн
Ойчэ ойлэк хонтомлэ.
Нигийоодьэ йархаан кирчикэк,
Чумут лолҕодэ таат нижаадэ,
Подьоходэ подьондьи.
Унуҥ чуруудьаа
Подьольоодэ эмбумунэй.
Чоҕочаалптэгэ дьэльооноҥоой
Шаал чумут полжисьльэлҥи,
Чумут кэрпэжэльэльэл.
Бучун пиччиипэк
Мэрэт кэлҥил,
Лэбиэгэт кужуулэҥин
Титтэ йахтэ йахтаариилааҥилэ.
Өнмэгэ
Мит чиэдьэллэ
Подьолэй.
Тиҥидэ-таҥидэ муддэйҥи
Мит эмбэй чуҥжэ.
Таат мит йахан эйлоол лэбиэгэ
Мит йоҥжоол ниҥиэгэлэ мэжжэськэ
Поорэ киэсь.
 
Thanks!
Submitted by GuestGuest on Mon, 23/09/2019 - 15:48
Submitter's comments:

"Наступление весны".

 

Comments
Read about music throughout history