Publicidad

Буудайык (Buudayık) (traducción al Turco)

 • Artista: Moldo Kılıç Şamıkan (Şamırkan) uulu (Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу)
 • Canción: Буудайык (Buudayık)
 • Traducciones: Turco
Revisión solicitada
Kirguís

Буудайык (Buudayık)

Мурунку өткөн заманда,
Жан жаныбар аманда,
Абалкан аттуу кан болгон
Ар түлүккө шай болгон.
Каратөлөк Саятчы
Ушул кандын тушунда
Кушка тилмер1 жан болгон,
Саятчы Төлөк тилмериң
Бир күнү жатып түш көргөн,
Түшүндө жакшы иш көргөн.
Эртең менен болгондо,
Энесине сүйлөгөн:
— Түндө бир жатып түш көрдүм,
Өзүмө жакшы иш көрдүм,
Токойду көздөй барыпмын,
Токойдогу көп кендир
Аны алып келипмин,
Кыз-келинге ийритип,
Торду түйүп алыпмын,
Көк кендир жибек тор алып,
Ак көгүчкөн тир2алып,
Эркин-эркин-эркин тоо,
Эркин тоонун ары жагы
Телегейи тегиз тоо.
Тегиз тоонун бер жагы
Айры белес ач кайкаң,
Алакандай көк тайпаң.
Мына ошого барыпмын.
Чырпыктарды сыйыпмын,
Торду жайып салыпмын.
Куш төрөсү буудайык
Аны кармап алыпмын.
Абалкандай Жаныбек
Ага тартуу кылыпмын.
Ат баштаган бир тогуз,
Аны берди бегилик3 ,
Теө баштаган бир тогуз,
Муну берди бегилик.
Кой баштаган бир тогуз,
Дагы берди бегилик.
Уй баштаган бир тогуз,
Аны да берди бегилик.
Саадагым сары алтынга толтурду,
Санаам менен болтурду.
Көмүркөйүм көп күмүшкө толтурду,
Көңүлүм менен болтурду.
Буларды алып жатыпмын,
Бул эмне болучу,
Энеке, бул түшүмдү жоручу?
— Мен уктум эле, балам, карыдан,
Көптү көргөн сарыдан4
Буудайык кармап алганда
Бу тапка кирбейт дечү эле.
Тапка кирсе буудайык
Колго конбойт дечи эле.
Колго консо буудайык
Туурга турбайт дечү эле.
Туурга турса буудайык
Үндөккө келбейт дечи эле.
Үндөккө келсе буудайык
Кармап алган ээсинин
Төш этин оёт дечү эле.
Боор этине тоёт дечү эле.
Канын көзүнө куят дечү эле.
Анан табы катуу буудайык
Тапка кирет дечү эле.
Койгун, балам, сен барба?
Азапка мени — сен салба?!
Энесинин сөзүнө
Саятчы бала болгон жок,
Асили тилин алган жок.
Кушка тилмер саятчы
Көк жибектен тор алып,
Көк көгүчкөн тир алып,
Эркин-эркин-эркин тоо,
Эркин тоонун ар жагы,
Телегейи тегиз тоо.
Тегиз тоонун бер жагы,
Айры белес — ач кайкаң
Алакандай көк тайпаң,
Көк тайпаңга барганы.
Төлөнү5казып салганы.
Куш төрөсү буудайык
Кудайдан тилеп калганы.
 
 • 1. Тилмер – саяпкер, куштун жайын билген киши деген мааниде.
 • 2. Тир — алгыр куштарды азгырып кармоо үчүн тордун ичине байланып коюлган жандык
 • 3. Бегилик – белек, тартуу
 • 4. Сары – бул жерде, айланада болуп турган окуяларга кабардар адам, коомдук окуялардын билерманы деген мааниде
 • 5. Төлө - жер төлө. Жерди казып салынган кепе – там жер үй. Таштан жасалган калканчы.
Publicado por M. K.M. K. el Dom, 22/12/2019 - 17:53
Editado por última vez por M. K.M. K. el Mar, 31/12/2019 - 08:57
traducción al TurcoTurco
Align paragraphs
A A

Buudayık - kuşlar hâkimi

Önceki geçmiş zamanda,
Can-canlılar esen anda.
Abalkan adlı han olmuş,
Her şeyi var olmuş.
Karatölök sayatçı1
Şu hanın zamanında
Kuşa dilmer2 can olmuş,
Sayatçı Tölök dilmerin
Bir günü yatıp düş görmüş,
Düşünde iyi iş görmüş.
Sabah olduğunda
Annesine söylemiş:
– Gece bir yatıp düş gördüm,
Kendime iyi iş gördüm,
Ormana doğru gitmişim,
Ormandaki çok kendir
Onu alıp gelmişim,
Kız-gelinlere eğirtip,
Toru örüyüp almışım,
Gök kendir ipek tor alıp,
Ak güvercin tir3 alıp,
Erkin-Erkin-Erkin4 dağ,
Erkin dağın orası
Yüzeyi düzgün dağ.
Düzgün dağın şurası
Çatal beles5, ıssız kaykañ 6 ,
Avuç gibi (küçük) gök taypañ7.
İşte oraya gitmişim.
Çırpıları saplamışım,
Toru yayıp salmışım.
Kuş(lar) törösü8buudayık
Onu kavrayıp almışım.
Abalkan gibi Canıbek
Ona armağan etmişim.
At başlayan bir dokuz9,
Onu verdi begilik10.
Deve başlayan bir dokuz ,
Onu verdi begilik.
Koyun başlayan bir dokuz ,
Onu verdi begilik.
İnek başlayan bir dokuz ,
Onu verdi begilik.
Sadağım sarı altınla doldurdu,
İstediğim ile yerine gelirtti.
Kömürköyüm çok gümüşle doldurdu,
Gönlüm ile yerine gelirtti.
Bunları alıyordum,
Bu ne olucak,
Anneciğim, bul düşü yorumlasana?
— Ben duymuş idim, balam, yaşlıdan,
Çoktu gören sarıdan 11
Buudayık kavrayıp aldığında
Bu taba 12 girmez der idi.
Taba girse buudayık
Ele konmaz der idi.
Ele konursa buudayık
Tuura 13durmaz der idi
Tuura dursa buudayık
Ündöğe 14 gelmez der idi.
Ündöğe gelse buudayık
Kavrayıp aldığı sahibinin
Bağır etini oyar der idi.
Karaciğer etine doyar der idi.
Kanını gözüne kuyar der idi
Sonra tabı kesin (sağlam; kati) buudayık
Taba girer der idi.
Bırak, oğlum, sen gitme?
Azaba meni - sen salma?!
Аnnesinin sözüne
Sayatçı oğlu olmadı,
Hiç dilini almadı 15.
Kuşa dilmer sayatçı
Gök ipekten tor alıp,
Gök güvercin tir alıp,
Erkin - Erkin- Erkin dağ,
Erkin dağın orası
Yüzeyi düzgün dağ.
Düzgün dağın şurası
Çatal beles ıssız kaykañ ,
Aya (avuç) gibi gök taypañ .
Gök taypaña gittiği.
Tölöyü 16kazıp saldığı.
Kuş hâkimi buudayık
Tanrıdan dileyip kaldığı.
 
 • 1. Sayatçı (саятчы) – yırtıcı kuşları kavrayıp da onları ava hazırlayan, yırtıcı kuşlar ile ava çıkan insan.
 • 2. Dilmer(тилмер) – kuşlar dilinı anlayan insan.
 • 3. Tir (тир) yırtıcı kuşları yakalamak için tora bağlanan yem, dadamık
 • 4. Erkin (эркин) - özgür
 • 5. Beles (белес) - Mahmuz, dağın zirvesinden daha alçakta yer alan diğer çıkıntılardır. Bunlar zirveyle hemen hemen aynı sırtta olurlar. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mahmuz
 • 6. Kaykañ (кайкаң) - küçük dağ geçidi
 • 7. Taypañ (тайпаң) - plato, dağdaki düz yer
 • 8. Törö (төрө) - hâkim, efendi
 • 9. Dokuz, burda dokuz sayısında vermek
 • 10. Begilik (бегилик) - hediye
 • 11. Sarı – burda, çok şeyi gören, bilgili insan, toplumsal olayların erbabı
 • 12. idman, antrenman
 • 13. Tuur (туур) - tünek, yırtıcı kuşun durağacı.
 • 14. kuşu çağırma
 • 15. Dil almak (тил алуу)- dinlemek
 • 16. Yer tölö(жер төлө) yerde kazılan mahzen
Которгон М. К.
Перевод от М. К.
Translated by M. K.
Publicado por M. K.M. K. el Lun, 30/12/2019 - 18:08
Comentarios del autor:

Masal fragmanı

¡Gracias!You can thank submitter by pressing this button
1 agradecimiento
El autor de esta traducción ha solicitado una revisión.
Esto significa que le alegrará recibir correcciones, sugerencias, etc. sobre la traducción.
Si te manejas bien en ambos idiomas, te invitamos a que dejes tus comentarios.
Más traducciones de "Буудайык (Buudayık)"
Turco M. K.
Comentarios