Publicidad

Круги на воде (traducción al Khakas)

  • Artista: Slot (Слот)
  • Canción: Круги на воде 9 traducciones
  • Traducciones: Alemán, Búlgaro, Español, Inglés #1, #2, Italiano, Khakas, Polaco, Turco
  • Pedidos: Tártaro, Tártaro de Crimea
traducción al KhakasKhakas
A A

Суғ ӱстӱнде тоғылахтар

Кем-де тӱбінзер тӱс парған, кемге-де пасхазы чағыл.
Хомзынып алғаннар, таңда ундут саларлар,полбан на ниме чіли паза хынмаан чіли
Кем-де ӧӧр парыбысхан, саңай парыбысхан
Кӱлініп, пістің сообысча кӧстер арали пісті істесче
 
Іди пісті соох таңнаң наа кӱн пассын.
Прай ниме пу тилекейде халар, прай ниме пу тилекейде айланча
Суғ ӱстӱнде тоғылахтар позыдып, піссер айланча
Пір дее ниме іс чох иртпинче, пір дее ниме іс чох иртпинче.
 
Кемнің-де чӧрізі, халғанҷы айланызы.
Піс пу кискейіс ӱстӱнде табысхабыс, пазох чідіріскебіс.
Халча піске, соох пӱдіглерге
Олаңай ла сахтирға чылығ поларын, пір дее ниме хомзынмин сахтирға
 
Іди пісті соох таңнаң наа кӱн пассын.
Прай ниме пу тилекейде халар, прай ниме пу тилекейде айланча
Суғ ӱстӱнде тоғылахтар позыдып, піссер айланча
Пір дее ниме іс чох иртпинче, пір дее ниме іс чох иртпинче.
 
Чӱрек азыс самалы, чазыды, энигмазы
Худайның теңізі, кееркестің чочынызы паза пірігізі.
Мин кӧп хати кӱстенгем, че пу туста
Минің тазым суғзар учухча, хаҷан даа ортызынзар.
Ӱстӱнзарыхтың, кидертін, хызыл иирде тастирға кӱстенібіскем
Иртеннең ала, аймах-пасха пулуңнар алтында, аймах-пасха тӧрел тастары.
Пасха холнаң, сегірісте, кӧрбин.
Хайдағ-да хахпан, чыл сай, ортызынзар кір парчам нинҷе чыл.
 
Іди пісті соох таңнаң наа кӱн пассын.
Прай ниме пу тилекейде халар, прай ниме пу тилекейде айланча
Суғ ӱстӱнде тоғылахтар позыдып, піссер айланча
Пір дее ниме іс чох иртпинче, пір дее ниме іс чох иртпинче.
 
Іди пісті соох таңнаң наа кӱн пассын.
Прай ниме пу тилекейде халар, прай ниме пу тилекейде айланча
Суғ ӱстӱнде тоғылахтар позыдып, піссер айланча
Пір дее ниме іс чох иртпинче, пір дее ниме іс чох иртпинче.
 
¡Gracias!
Publicado por Jolka KajJolka Kaj el Vie, 04/10/2019 - 05:38

Круги на воде

Comentarios