Publicidad

Чептен эрдин күчү бек (Çepten erdin küçü bek) (traducción al Ruso)

  • Artista: Joomart Bökönbaev (Жоомарт Бөкөнбаев)
  • Canción: Чептен эрдин күчү бек (Çepten erdin küçü bek) 3 traducciones
  • Traducciones: Ruso, Transliteración, Turco

Чептен эрдин күчү бек (Çepten erdin küçü bek)

Байыркы бир заманда эл бар экен
Өзүнчө эркин, ээн жашап турган.
Багында булбул сайрап, гүл жадырап,
Башкача сонун жерди мекен кылган.
 
Ар жылы күчтүү жоолор каптап кирип,
Талоонго салат экен мүлкүн, малын.
Ойрондоп эчен кымбат ордолорду,
Олжолоп алып кетип сулууларын.
 
Кордугу душмандардын жанга батып,
Бир күнү кеңешүүгө эл чогулду.
Бардык күч, бардык мүлкүн сарып
кылып,
Жоо өткүс бекем чепти курмак болду.
 
Айлантып кең өлкөсүн дубал куруп,
Киришти эмгегине күн өткөрбөй.
Көтөрүп бай дубалын келген кезде,
Кайрадан кулап түшөт жар көчкөндөй…
 
Калың журт кайгыланды, кансырады…
Катардап көтөрө албай бай дубалды.
«Себебин бул укмуштун ким табат», – деп
Ырчылар жар чакырды, күүгө салды.
 
Бири айтты: «Асыл таштан койгун», – деди,
Бири айтты: «Ак боз бээ сойгун», – деди.
Асыл таш алтын менен койсо дагы
Токтобой дубал көчүп кулай берди…
 
Тартышты капаланып калк убара,
Ойлонуп табалбады көп улама.
«Мен чечем бул түйүндү», – деп сүйлөдү
Жылаң бут, ак сакалдуу бир карыя.
 
Карыя токсон жашка келген экен,
Кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен.
Акылы алмаз менен болоттон курч,
Алыскы бир ажайып жерден экен.
 
Качанкы чечилбеген сырды угууга,
Калайык жабылышып кулак түрдү.
Сакалын оң кол менен сылап алып
Салмактуу коргошундай сөзгө кирди:
 
– Калп болбойт карыяңдын айткан кеби
Калайык, акылыма көнсөң, – деди, –
– Түк көчпөйт бул дубалың кылым бою,
Тирүүлөй бир кишини көмсөң, – деди.
 
Башка сөз айтканы жок, басып кетти,
Карыя кайырдашып колун булгап.
Кандай деп эки жолу сурабастан
Баштарын жерге салды эл тунжурап…
 
– Кайсы эр бул кызматка чыгар экен,
Бул дубал эр канына кумар экен, –
Деп, ырдап бир топ ырчы элди айланып
Күн бою жар чакырды эчен-эчен…
 
Бирөө да «мен чыгам» деп сөз катпастан,
Мостоюп карап турду дудуктанып.
Обдулуп он үч жашар бир жетимче
Сүйлөдү жаман тонун чечип салып:
 
– Уктум да шашкан бойдон келдим, – деди,
Мен даяр тезден гана көмгүн, – деди,
Арманым дүйнөдө эч калбайт го
Жарасам керегине элдин, – деди.
 
Жаш бала бай дубалга барып турду,
Көпчүлүк күрөк менен чачты кумду.
Аңгыча алсыраган, жалбарыңкы
Боздогон муң-кайгылуу үн угулду…
 
Бир караан шашып, чуркап келет экен,
Бул караан жаш баланын энеси экен.
Атадан жетим калган жалгыз уулун
Алпештеп, айнегим деп эркелеткен.
 
– …Кулунум кучактайын мында келчи,
Кууратпа карыганда апакеңди.
Көмбөгүн, жалгызымды көмбөгүн, – деп,
Көзүнөн жаш куюлуп ыйлап келди…
 
– …Ыйлабай көз жашыңды тыйгын эне,
Ырайым жетимиңе кылгын эне.
Жаныңдан артык көргөн тууган элдин
Жалгызың жарап кетти керегине…
 
– Уулуңдун убайын көрөм деп, тиленип,
Ушундай ишке арнап бакпадыңбы.
«Эркетай элиң үчүн курман бол», – деп,
«Эч качан унутпаймын айтканыңды».
 
Энеси элге карап сөз баштады
Маанисин байкап туруп айткан кептин,
– Ата журт кызматына жанды берип,
Айланам, ак сүтүмдү актап кеттиң!..
 
Жалбарды жалгызына, беттен өптү,
Аарчыды жашка толгон эки көздү.
Колуна күрөк алып кайрат менен,
Көмүүгө баласына кумду септи.
 
– Энеке бул кылганың адамчылык,
Жүрөгүң акак, бермет таштан тунук.
Өтөбөй калайыктын бир кызматын,
Жүрбөймүн жер бетинде адамсынып…
 
Коштошуп өбүшүштү эне, бала,
Кайраты бул экөөнүн ташкан дайра.
Кум толуп алкымына келген кезде,
Шып этип жетип келди да карыя.
 
– Көмбөгүн бул баланы ачкын, – деди,
Чеп курбай үй-үйүңө кайткын, – деди,
Көтөрбө чеп, коргондун кереги жок,
Кордукка мындай балдар бербейт элди.
 
– Киришсе ким да болсо чеп тургузат,
Чеп-ылай, каптап кирсе душман бузат.
Балдарың баары ушундай өсүп турса,
Багынтып бул жүрөкттү ким коркутат?!.
 
– Черди жаз. Тепкин шапар, кургун сайран
«Чеп жок» – деп, кайгы тартып кам санаба.
Кандай жоо басып кирип баш ийдирмек,
Турганда мындай эне, мындай бала!..»
 
Publicado por M. K.M. K. el Dom, 24/11/2019 - 18:03
Editado por última vez por M. K.M. K. el Dom, 09/02/2020 - 10:24
traducción al RusoRuso (poetic)
Align paragraphs
A A

Сильнее крепостной стены

Жил в древние годы, не зная невзгод,
Свободный, счастливый и мирный народ.
В садах цвели розы и пел соловей,
И Родиной каждый гордился своей.
 
Но злые враги развязали войну,
Угнали стада, разорили страну.
Селенья разграбили, ставку снесли,
Красавиц схватили и в плен увели.
 
Набеги врагов истерзали народ.
Устроили люди общественный сход.
Решили, что надо любою ценой
Страну оградить крепостною стеной.
 
И стали стену день за днём возводить,
Желая страну от врагов оградить.
Но даже ещё не просохла стена,
Как горный обвал, разлетелась она.
 
Несчастные люди, чтоб стройку
поднять,
Причину развала решили узнать.
Об этом задумывались мудрецы,
Об этом куплеты слагали певцы.
 
– Зарежьте коня, – говорили одни.
– Нет, золото надо в основу стены.
Но и самоцветы стену не спасли,
Какие-то силы её разнесли.
 
Измучившись, люди хотели понять,
Какая причина развала опять.
И вдруг увидали: явился босой
Старик незнакомый с седой бородой.
 
Узнали, что лет девяносто ему,
Что равного нет старику по уму,
Что он исходил, повидал белый свет,
Что в дальней священной стране его след.
 
Послушать пришельца собрался народ.
Что скажет он людям, к чему подведёт.
Он бороду в правую руку собрал,
Слова, тяжелее свинца, он сказал.
 
– Обман не ищите в словах старика,
Живого заройте в стене, – он сказал. –
Стена неприступною будет века,
Когда вы поверите мне, – он сказал.
 
И больше ни слова. Рукой помахал,
Куда-то шагнул и из виду пропал.
А люди стояли ошеломлены,
Как быть и что делать, не знали они.
 
– Стена жаждет крови. Кто к жертве готов? –
Глашатаи спрашивали храбрецов.
Людей день за днём обходили они,
Согласных же не находили они.
 
Никто не сказал: «Я иду. Я готов».
Угрюмо стоят, как немые, без слов.
Лишь юный сиротка тринадцати лет,
С плеча сняв шубейку, промолвил в ответ:
 
– Пришёл я сюда, чтоб сказать об одном:
Готов я, меня закопайте живьём.
И если народ от врагов я спасу,
То жизнь свою в жертву не зря принесу.
 
Юнец прислонился к стене крепостной,
Закидывать стали сиротку землёй.
Вдруг плачущий голос вдали зазвучал,
Печали и горя высок был накал.
 
Вдали замелькал силуэт. Это мать
Бежала родную кровинку спасать.
Она без отца воспитала его
И зеркальце-свет называла его.
 
Ко мне подойди, жеребёночек мой,
Тебя обниму, стану рядом с тобой.
Сыночка не надо живьём зарывать! –
Кричала, рыдая, несчастная мать.
 
– Не плачь, моя мама, слёз горьких не лей,
Будь, милая мама, опорой моей.
Ты в сердце, любимый народ, и в судьбе,
Я рад, что могу быть полезен тебе.
 
Скажи, моя мать, не для этого ль дня
Одна ты с надеждой растила меня?
Ты мне говорила: «Сынок дорогой,
Стань жертвой святой за народ свой родной».
 
Тогда, повернувшись к народу лицом,
Такие слова мать сказала с трудом:
– Себя за Отчизну ты в жертву обрёк,
Моё молоко оправдал ты, сынок.
 
Страдая, слезу вытирала она,
Прощаясь, лицо целовала она.
Лопату схватила в отчаянье мать
И сына песком начала засыпать.
 
– В поступке твоём человечность видна,
Сердечность, как жемчуг, чиста и ясна.
Ты честь защитила мою, сберегла,
Ты, милая мама, мне силу дала.
 
Они обнялись, попрощались навек.
Их смелость – течение бурное рек…
Песок уже, кажется, шеи достиг...
Но тут появился тот самый старик.
 
– Сынка откопайте, отройте, – сказал, –
Стену крепостную не стройте, – сказал. –
Когда из народа такие сыны,
Страну от врагов защищают они.
 
Из камня и глины стена не спасёт,
Навалится враг – и стена упадёт.
Детей воспитайте на благо страны!
Любовью к Отечеству люди сильны.
 
Живите свободно, дружны и вольны,
Не надо бояться, что нету стены.
Врагам же склонённых голов не видать,
Когда есть такие, как сын и как мать.
 
¡Gracias!
2 agradecimientos
Которгон М. К.
Перевод от М. К.
Translated by M. K.
Publicado por M. K.M. K. el Dom, 24/11/2019 - 18:15
Editado por última vez por M. K.M. K. el Mar, 26/11/2019 - 20:19
Comentarios del autor:

Перевала М. Рудова;
Из книги Боконбаев Джоомарт. Моя песня: Избранное / Отв. ред. К. Боконбаев. – Бишкек, 2010. – 192 с.: ил.

Ссылка на мультипликационный фильм выпущенный к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию кыргызского и советского поэта Джоомарта Боконбаева:
https://youtu.be/uIsXBE_pb5Q

Más traducciones de "Чептен эрдин күчү ..."
Ruso PM. K.
Comentarios