اعصاب کسی را خورد کردن

Publicado por ahmad aziz el Mié, 03/06/2020 - 20:29

Idiomatic translations of "اعصاب کسی را خورد کردن"

Alemán
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Explicaciones:
Español
Echarle (a alguien) la foca
Explicaciones:
Francés
Pousser quelqu'un à bout
Explicaciones:
Inglés
to drive someone up the wall
Explicaciones:
Inglés
Drive someone crazy
Explicaciones:
Inglés #1, #2, Portugués
Inglés
Put someone on edge
Explicaciones:
Inglés
Stessed out/to stess someone out
Explicaciones:
Italiano
rompere l'anima a qualcuno
Explicaciones:

Significado de "اعصاب کسی را خورد کردن"

Persa

کسی را به شدت عصبانی کردن

Explicada por ahmad azizahmad aziz el Mié, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz