Snow Patrol - Chasing Cars (traducción al Tongano)

traducción al Tongano

Tuli Ngaahi Me'a Lele

Te mau ai ia kotoa
Me'a kotoa
Ai pe e maua
 
'Ikai ke mau fiema'u
Ha me'a
Pea ha taha
 
Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?
 
'Oku 'ikai keu 'ilo
Fefe ke lea
Fefe ke 'ongo
 
Koe kupu tolu 'ena
Fa'a lea 'ia
'Ikai ke fe'unga 'ia
 
Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?
 
Fakangalo'i 'a e me'a na'e tala ki maua
Kae fu'u motu'a e maua
Fakaha au ha ngoue 'oku fa ke mo'ui
 
Tuku ke mau maumau'i taimi
Tuli ngaahi me'a lele
Takatakai 'i he mau 'ulu
 
Kuou fiema'u ho 'alo'ofa
Ke fakamanatu au
Ke kumi 'aaku kita
 
Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?
 
Fakangalo'i 'a e me'a na'e tala ki maua
Kae fu'u motu'a e maua
Fakaha au ha ngoue 'oku fa ke mo'ui
 
Me'a kotoa ko 'au 'ia
Me'a kotoa na ko 'au 'ia
A 'ia 'oku 'i heni 'i ho'o mata haohaoa, a 'ia 'oku 'ou sio pe
 
'Oku 'ikai keu 'ilo 'i fe
Pea puputu'u 'i he fefe
'Ilo'i koe me'a 'eni, 'oku 'ikai ke fetongi 'ia kitaua
 
Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publicado por SilentRebel83 el Sáb, 28/07/2012 - 04:46
Inglés

Chasing Cars

Comentarios