An Innis Àigh (traducción al Inglés)

Advertisements
Gaélico (Gaélico Escocés)

An Innis Àigh

 
Seinn an duan seo dhan Innis Àigh,
An innis uaine as gile tràigh;
Bidh sian air uairean a' bagairt cruaidh ris
Ach 's e mo luaidh-sa bhith ann a' tàmh.
 
Càit' as tràith' an tig samhradh caomh
Càit' as tràith' an tig blàth air craoibh
Càit' as bòidhche an seinn an smeòrach
Air bhàrr nan ògan? 'S an Innis Àigh!
 
An t-iasg as fiachaile dlùth don tràigh
Is ann m'a chrìochan is miann leis tàmh;
Bidh gillean èasgaidh le dorgh is lìontan
Moch, moch ga iarraidh mun Innis Àigh.
 
Tiugainn leam-sa chun na tràigh
'S an fheasgar chìuin-ghil aig àm an làin,
'S chì thu 'm bòidhchead 's an liuthad seòrsa
De dh'eòin tha còmhnaidh 's an Innis Àigh.
 
'S ged thèid mi cuairt chun an taoibh ud thall,
'S mi 'n dùil air uairibh gu fan mi ann,
Tha tàladh uaigneach le teas nach fuaraich
Gam tharraing buan don Innis Àigh.
 
O 's geàrr an ùine gu 'n teirig là;
Thig an oidhche 's gun iarr mi tàmh.
Mo chadal buan-sa bidh e cho suaimhneach
Ma bhios mo chluasag 's an Innis Àigh.
 
Publicado por lymer5 el Mié, 09/07/2014 - 01:43
Editado por última vez por Aldefina el Mar, 21/08/2018 - 21:40
Align paragraphs
traducción al Inglés

The Blessed Isle

Versiones: #1#2
Sing this song to the Blessed Isle,
The green isle with the whitest beach,
Storms at times severely threaten it,
But it is my desire to dwell there.
 
Where earliest does the gentle summer come?
Where earliest does the blossom appear on the trees?
Where does the thrush sing more beautifully
On the branches of young trees? On the Blessed Isle!
 
The most valued fish close to shore,
It is there around its boundaries that it wishes to dwell,
Keen young men with hand-lines and nets
Go early searching for it around the Blessed Isle.
 
Come with me to the beach,
On a calm evening at high tide,
And you will see the beauty and many varieties
Of birds that live on the Blessed Isle.
 
And although I go to visit that other side over there,
With the intention sometimes of remaining there,
A hidden attraction with a passion that does not cool,
Draws me persistently to the Blessed Isle.
 
Ah, the time is short till the close of the day,
The night will come and I will seek my rest,
My remaining slumber will be so tranquil
If my pillow is on the Blessed Isle.
 
Publicado por maceoin el Sáb, 08/11/2014 - 15:55
5
Tu puntaje: None Promedio: 5 (1 vote)
Por favor, ayuda a traducir "An Innis Àigh"
See also
Comentarios
michealt    Mar, 21/08/2018 - 22:23

Y a mi también me gusta.
But maybe in the third line of the penultimate verse "remaining" should be "eternal"? I suspect that the last two lines express Christian belief (whether Roman Catholic or Presbyterian - both are common in the NW of Scotland).

Sarasvati    Mar, 21/08/2018 - 23:02

Typo! Y a MI ..
A el
A nosotros
A vosotros
A ellos

michealt    Mar, 21/08/2018 - 22:27

Ò mo chreach! Which language was I writing in? Yes, should be "A mi" - but I think you saw the first draft Confused smile