Publicidad

Por favor, ayuda a traducir "Gimn Khakasi (Гимн Хакасии)(Khakassia)"

Otro/Transliteración
A A

Gimn Khakasi (Гимн Хакасии)(Khakassia)

Хакасия! Сибирь кiнi чирi,
Сойан тағлары, Ким суғ аuыны.
Чайаан таңназы, тилекей сiлии!
Ööркiлер салған чоннар чырuалы.
 
Хакасия! Сағаа хайхапчам,
Köpiп тайға-тағлар, чазыларың
Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем
Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм.
 
Саарлар, тулғорлар син пÿдiрчезiң.
Ас таарыпчазың, аттарға пайзың,
Анып чир пайын, чоллар салчазың,
Алып оолларның маха кÿзiнең.
 
Хакасия! Сағаа хайхапчам,
Köpiп тайға-тағлар, чазыларың
Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем
Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм.
 
Илбек хазнабыс поғдархапча синнең,
Ада чиpiбic — чоннар cöбipезi!
Ызых Чирi-суум, чазанып, öңнен,
Россия öмезi — Хакасия!
 
Хакасия! Сағаа хайхапчам,
Köpiп тайға-тағлар, чазыларың
Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем
Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм.
 
Comentarios del uploader:

this song is in Khakassian language
##################
https://en.wikipedia.org/wiki/Khakassia
##################################
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Anthem_of_the_Republic_of_Khakassia

Más traducciones de "Gimn Khakasi (Гимн Хакасии)(Khakassia)"
Comentarios
tanyas2882tanyas2882    Mar, 17/09/2019 - 14:10

Please change the language-Khakas.