• TWICE

    CRAZY STUPID LOVE

    Transliteración

Compartir
Font Size
Transliteración
Traducción

CRAZY STUPID LOVE [Кириллизация]

Чжигёун рипертори
Банбогдвенын конфликт
Щичжагын чжохатдон нова на
Чжальбго ганхан соллемгва маннам двиен
Бучжиробтнын гочжитмаре чжичё
Дифрэнсэс битвин ю энд ми
Апыродо даллачжиль гон обсо
 
Хыточжинын имоушенс чжомчжом морочжинынголь
Донт вана кип зэ пэйс виз ёр свинг мудс
Да бусочжиго двидопин дыривочжин мэморис
 
Ноу вэй ноу ноу вэй
Айм соу дан виз крэйзи ступид
Лав
Зэт крэйзи ступид лав
О е, зэт крэйзи лав
Лав
Зэт крэйзи ступид лав
Айм соу дан виз крэйзи ступид лав
 
Пабо гати орисогын саран гыманхаллэ
Хангёльгати бёнхамобтнын нега ихэ ан двэ
Чжочжори ан двэ бёндоги ному щимхэ чжом бикёчжуллэ?
Чжинщим тавин обтнын дытхэ
 
Доуг чагабге щигоборин ондо
Кент ю си итс овэр?
Дифрэнсэс битвин ю энд ми
Апыродо даллачжиль гон обсо
 
Хыточжинын имоушенс чжомчжом морочжинынголь
Донт вана кип зэ пэйс виз ёр свинг мудс
Да бусочжиго двидопин дыривочжин мэморис
 
Ноу вэй ноу ноу вэй
Айм соу дан виз крэйзи ступид
Лав
Зэт крэйзи ступид лав
О е, зэт крэйзи лав
Лав
Зэт крэйзи ступид лав
Айм соу дан виз крэйзи ступид лав
 
Ю промисд ми зэт юд трайд ту би онэст
Дан виз ёр фэйк лав ай бэтер би гоинг
 
Санчо нан сырарин мам
Ол оф ёр эмти лайс
Гипын хансумман чжиточжёга
 
Саныльхан гонги сог
Онгат гамчжоне магу двионкёчжё
Итс ту лэйт дорикигиен ими
Мирён общи гыман айл би гон
 
Хыточжинын имоушенс чжомчжом морочжинынголь
Донт вана кип зэ пэйс виз ёр свинг мудс
Да бусочжиго двидопин дыривочжин мэморис
 
Ноу вэй ноу ноу вэй
Айм соу дан виз крэйзи ступид
Лав
Зэт крэйзи ступид лав
О е, зэт крэйзи
Лав
Зэт крэйзи ступид лав
Айм соу дан виз крэйзи ступид лав
 
Inglés, Coreano
Letra original

CRAZY STUPID LOVE

Letras de canciones (Inglés, Coreano)

Las traducciones de "CRAZY STUPID LOVE"
Inglés #1, #2
Ruso #1, #2
Transliteración #1, #2
Turco #1, #2
Comentarios