Efisio Pintor Sirigu - Femu Cassadori

Advertisements
Sardo

Femu Cassadori

Femu cassadori, e tenemu scupetta
E mai una betta — emu potziu cassai.
 
Ah! ita fortuna cust'orta appu tentu!
Sendir'arziendi ind'una muntagnedda,
Andendur'a cassa po divertimentu,
Incontru passendiri una bettixedda
Tanti bellixedda - sartiendi in s'arrocca,
Beni fatt'e conca - de corpus gratziosa;
Fiat grandu cosa - su ddi ponni avatu;
M'aturu unu tratu - po dda cuntemplai.
 
Po dda cuntemplai - m'aturu unu pagu
Po dda biri sola sartiend'e gioghendi;
M'arrimu a su truncu de unu bell'imbragu,
Po mi benni a tiru femu castiendi,
Ma cunsiderendi - comenti pasciat,
Mali mi pariat - su dda tenni morta:
Resolvu de un' 'orta - de no dda bociri,
Dd'olemu sighiri - sentz' 'e dda sparai.
 
Dd'olemu sighiri - fìnzas aund'andàt
Sentz'e mi dda perdi de vista un'istanti,
A dognia parti issa si castiàt,
Po chi cassadori non fessit ananti,
Ma deu costanti - in cudd' idea mia
Sighemu in sa bia - ch'issa caminàt
Si si furriàt - deu m'acuamu,
I attesu nd'andamu - po no m'osservai.
 
Po no m'osservai — de cussas alturas,
E de un'altu boscu prenu de spinas,
Deu dd'aspettamu in mesu a is pranuras,
Po dda ferri beni asutta de sa schina:
Ma issa mischina - sa morti timendi,
Andàt scartendi - cuddu logu claru,
Po tenni reparu - de no essi bista,
Caminendi crispa - po no dda ciapai.
 
Caminendi crispa - in cussu montixeddu,
E scurta scurta senz' 'e si fidai;
Ita fazzu deu, senza de cerbeddu
Su passu de pressi mi pongu avanzai;
A si furriai - benit a mi biri;
Scapat a fuiri - coment'e unu lampu,
Fuit de su campu - a mesu su padenti,
Sentz'e sciri comenti - dda podi incontrai.
 
No sciemu comenti - prus dda podi biri
Cun disisperu de s'anima mia;
Si de una parti dd'olemu sighiri,
Mirendu s'arrastu, a bortas ddu perdiat;
De tali genia - passu meda rau;
Sentendu su fattu - de m'essi incrarau;
Non perdu coidau - camminu de pressi,
Penzendi ch'iad essi - in logh'e riposai.
 
Penzendi, ch'iad essi - comenti giai fiat,
Asutt'e una matta dda biu discanzendu,
Dda miru, e m'acattu chi prus no podiat
Scampai de mei, mischina, currendu;
Dda biu dormendu - cun grandu durciura;
Biu s’ermosura – mi ndi parit mali,
Chi corpu fatali - ddi trunchit sa vida:
Senza de ferida - dd'olemu gosai.
 
Chi si est dormida - dda scidu in cust'ora...
Mi ndi cumpassivu, e ndi tengu piedadi,
Custa betta mia dd'arriservu ancora,
Biendu chi portat tanti giustedadi,
Canzau giai m'at - ma est gratziosa,
No est mellus cosa - de dda biri gioghendu.
Est lesta sartiendu - est med'attrattiva;
Chi a prusu m'attriva - no mi fait prexeri;
Giai ndi seu meri - no dd'ollu sparai.
 
Publicado por HampsicoraHampsicora el Lun, 04/02/2019 - 17:37
Comentarios del uploader:

Femu cassadori (Efis Pintor Sirigu, Cagliari 1765 - 1814)

¡Gracias!

 

Advertisements
Vídeo
Comentarios