Cây nhà lá vườn

Publicado por For Debut el Lun, 19/07/2021 - 04:15

Significado de "Cây nhà lá vườn"

Inglés

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

Explicada por For DebutFor Debut el Lun, 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut