Ăn chưa no, lo chưa tới

Publicado por For Debut el Lun, 19/07/2021 - 02:34

Significado de "Ăn chưa no, lo chưa tới"

Inglés

Be childish, there is a lack of understanding
(Hãy còn thiểu trí)

Explicada por For DebutFor Debut el Lun, 19/07/2021 - 02:34
Explained by For DebutFor Debut