Đóng cửa dạy nhau

Publicado por For Debut el Mar, 20/07/2021 - 05:27

Significado de "Đóng cửa dạy nhau"

Inglés

As a method: what is good or bad in the family, it is advisable to discuss privately and not to inform strangers.
(Về việc quấy phải trong nhà, theo lẽ khôn ngoan thì dạy riêng, chớ cho người ngoài biết)

Explicada por For DebutFor Debut el Mar, 20/07/2021 - 05:27
Explained by For DebutFor Debut