من شب على شيء شاب عليه

Publicado por Sandy M el Dom, 22/10/2017 - 15:43

Idiomatic translations of "من شب على شيء شاب عليه"

Alemán
Die Katze läßt das Mausen nicht.
Explicaciones:
Inglés
the leopard can't change its spots
Explicaciones:
Ucraniano
Ти його хрести - він кричить "Пусти!!!"
Explicaciones:

Significado de "من شب على شيء شاب عليه"

Árabe

من اعتاد أمرا مّا في شبابه ألفه في كبره و صار من الصعب تغييره

Explicada por Sandy MSandy M el Dom, 22/10/2017 - 15:43
Explained by Sandy MSandy M