پیر کسی درآمدن

Publicado por ahmad aziz el Dom, 05/12/2021 - 20:32
  • Modismo: پیر کسی درآمدن
  • Idioma: Persa
  • Idiomatic translations / equivalentes: Persa
  • Explained meaning: Persa

Idiomatic translations of "پیر کسی درآمدن"

Persa
پدر کسی در آمدن
Explicaciones:

Significado de "پیر کسی درآمدن"

Persa

رنج زیادی دیدن

Explicada por ahmad azizahmad aziz el Dom, 05/12/2021 - 20:32
Explained by ahmad azizahmad aziz