Publicidad

Կորցրած մեղեդի (Korc'raç meghedi) (traducción al Inglés)

Կորցրած մեղեդի

Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Այն պահ դաժան:
Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Կորուստն այն թանկ:
 
(2x)
Մեղեդին այնքան, այնքան հեռվից տենչում է,
Համարձակ թռչում թեթև, արագ:
Կորցրած իր տեղ(ը) երգում նա թափառում է
Այս կյանքում:
 
Հիշելով գարնան ծաղկի անուշ բուրմունքը՝
Նա տխրեց:
Լսելով երգի խնդրանքն ու կանչ-կոհակը՝
Նա դարձավ:
 
(3x)
Մեղեդի, արի, արի ինձ մոտ հեռվից դու,
Մեղեդի, արի, սպասում եմ քեզ:
Առանց քեզ չունի մեր երգն իմաստ ու կյանք
Այս աշխարհում…
 
Այս աշխարհում,
Մեղեդի…
 
Publicado por chrekdal86chrekdal86 el Jue, 22/04/2021 - 20:38
traducción al InglésInglés
Alinear párrafos

Lost Melody

I can never forget, never forget
That dreadful moment.
I can never forget, never forget
That heavy loss.
 
(2x)
The melody tempts me from afar, so afar,
It soars confidently, easy and quick.
Having lost its place in the song, it roams
Around this life.
 
Remembering the sweet odour of spring flowers,
It became sad.
Listening the prayer and call from the song,
It turned back.
 
(3x)
Come on, melody, come to me from afar.
Come on, melody, I'm waiting for you.
Without you our song has no sense and no life
In this world...
 
In this world...
Melody...
 
¡Gracias!
1 agradecimiento
Publicado por Gregory DavidianGregory Davidian el Sáb, 19/06/2021 - 01:30
Agregado en respuesta a un pedido hecho por Zarina01Zarina01
Las traducciónes de "Կորցրած մեղեդի ..."
Comentarios
Read about music throughout history