Por favor, ayuda a traducir "Dub-I-Dub"

  • Artista: Yuki Hsu
  • Álbum: Flying (飛起來)
  • Canción: Dub-I-Dub
  • Pedido: Chino → Inglés
Chino/Romanización
A A

Dub-I-Dub

Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说 是谁告诉我
你 别 急著追问是谁 告诉了我
我 要 你老老实实的说 作了什么
你又何必解释那么多 如果你都没做错
女生本来就是同一国 总是会 有人来告诉我
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说 是谁告诉我
你 每次说谎的时候 都说"真的!真的! "
我 要告诉你曾做的事 我也全都做过
你又何必解释那么多 如果你都没做错
女生本来就是同一国 臭男生 亏心事别做
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
我不告訴你 是誰告訴我 偏不告訴你 是誰說
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu Dub-I-Dub-I-Dub-I-yeah yeah
Dub-I-Dub-I-Dub-I-DubBuBu 我就是不说 是谁告诉我
 
Inglés

 

Login or register to post translation
Comentarios