Stand My Ground (traducción al Persa)

Advertisements
traducción al Persa

ایستادگی خواهم کرد

می دانم که
هنگامی که پایین و پنهان می مانی هیچ چیز تغییر نمیکند
احساس نمیکنی کار اشتباهی است؟
شب هنگام
هر آنچه که به خیالم فراموش خواهم کرد
ذهنم را تسخیر میکند
 
فقط می دانم که راه فراری نیست
هنگامی ک نگاهش به تو می افتد
اما من نمی گریزم و به چشمانش خیره میشوم
 
ایستادگی خواهم کرد تسلیم نخواهم شد
انکار کردن کافیست
باید با آن رودررو شوم
یا چشمهایم را ببندم
و حقیقت را درون خود پنهان سازم
اگر نتوانم پیروز شوم
فرد دیگری
جایگاهم را از آن خود خواهد کرد
 
همه جا هست
توانش بیشتر و بیشتر میشود
به دنیای من نزدیک و نزدیک تر می شود
میتوانم حسش کنم
که زمان رویارویی با آن فرا رسیده است
آیا میتوانم از پس آن برآیم؟
 
گرچه این میتواند پایان
زندگی باشد که بسیار دوستش دارم
ولی نمی گریزم
دیگر راه بازگشتی نیست
 
از جایگاه خود دفاع خواهم کرد تسلیم نمیشوم
 
انکار کردن کافیست
باید با آن روبرو شوم
یا چشمهایم را ببندم
و حقیقت را درون خود پنهان سازم
اگر نتوانم پیروز شوم
فرد دیگری
جایگاهم را از آن خود خواهد کرد
 
فقط به خوبی می دانم
که دارم تلاشم را میکنم
همیشه از جایگاه خودم دفاع خواهم کرد
 
ایستادگی خواهم کرد تسلیم نمیشوم
دلسرد و نا امید نمی شوم
انکار کردن کافیست
باید با آن روبرو شوم
یا چشمهایم را ببندم
و حقیقت را در درون خود پنهان سازم
اگر نتوانم پیروز شوم
فرد دیگری
 
ایستادگی خواهم کرد تسلیم نمیشوم
انکار کردن کافیست
باید با آن روبرو شوم
یا چشمهایم را ببندم
و حقیقت را درون خود پنهان سازم
اگر نتوانم پیروز شوم
کس دیگری
جایگاهم را از آن خود خواهد کرد
 
Publicado por mehran vaezi el Jue, 24/01/2019 - 05:35
Inglés

Stand My Ground

Comentarios