Publicidad

The Vengeful One (traducción al Persa)

traducción al PersaPersa
A A

یک انتقام جو

او آشوب را در نظر دارد، که در عدم انسانیت خالص در حال رخ دادن است.
گویا تمام دنیا عاشق دیوانگیشان شده اند.
بشنو صدای بیگناهان را که جیغ میکشند.
هنگامی که شکنجه گرانشان در تمام مدت میخندند.
تا جایی که من دیده ام، بخششی وجود ندارد.
تنزلی که نمیتوانم فراموشش کنم.
 
پس به آرامی در تخت هایتان به خواب بروید.
چرا که عدالت در طلوع آفتاب به سراغتان می آید.
 
من دست خدا هستم.
من مسیح تاریکم.
من یک انتقام جو هستم.
(به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی)
در سیاه ترین لحظه ی یک دنیای در حال مرگ.
به چه چیزی تبدیل شده ای؟
(به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی)
 
هنگامی که خشونت موج میزند.
و جمعیت های شلوغ به قتل رسیده اند.
همه ی شکارچیان انسان دیوانه شده اند.
سود های برداشتی، از نابودیشان زاده شده انذ.
رسانه های وحشی، نقششان را بازی میکنند.
آتش جنگ را بر می انگیزند، گویا که غافل گیر کننده نیستند.
فقط بیش از حد مایل اند تا روح هایشان را به فروش برسانند.
چرا که فاجعه باید نمایش داده شود.
 
پس به آرامی در تخت هایتان به خواب بروید.
چرا که عدالت در طلوع آفتاب به سراغتان می آید.
 
من دست خدا هستم.
من مسیح تاریکم.
من یک انتقام جو هستم.
(به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی)
در سیاه ترین لحظه ی یک دنیای در حال مرگ.
به چه چیزی تبدیل شده ای؟
(به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی)
 
هنگامی که بمیرید.
خواهید فهمید که چرا.
زیرا که نجات پیدا نمیکنید.
با تمام ذنیایی که به بردگی گرفته اید.
هنگامی که بمیرید.
خواهید فهمید.
 
هنگامی که بمیرید.
خواهید فهمید که چرا.
زیرا که نجات پیدا نمیکنید.
این جهان بیش از حد فاسد است.
هنگامیکه بمیرید.
خواهید فهمید.
 
من دست خدا هستم.
من مسیح تاریکم.
من یک انتقام جو هستم.
(به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی)
در سیاه ترین لحظه ی یک دنیای در حال مرگ.
به چه چیزی تبدیل شده ای؟
(به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی)
به درون نگاه کن و ببین که در حال تبدیل شدن به چه چیزی هستی.
 
¡Gracias!
1 agradecimiento
Publicado por Ali SeyyedabadiAli Seyyedabadi el Vie, 26/02/2021 - 00:28
Comentarios del autor:

ایام به کام.🌹
aliseyedabadi47maker@gmail.com

InglésInglés

The Vengeful One

Comentarios
Read about music throughout history