Rusia lleva a cabo una guerra vergonzosa contra Ucrania.     ¡Defiende a Ucrania!
Cómo apoyar a Ucrania 🇺🇦 ❤️
  • Лъагъуныгъэ уэрэд

Compartir
Tamaño de fuente
Original

Letra de Лъагъуныгъэ уэрэд

И лъабжьэр щӏылъэм хэмытамэ
Жыгышхуэр сытым щӏиӏыгъэнт?
Дыгъэшхуэр уэгум имытамэ
Гуфӏэгъуэр сытым хуэгъэгъэнт?
 
Припев:
Фӏылъагъуныгъэр щымыӏамэ
Мы дунеишхуэр мыгъэгъэнт,
Ар цӏыхухэм я гум имылъамэ
Цӏыху насыпыфӏи щымыӏэнт.
 
Припев.
 
Жьапщэр къыкъуэурэ къыхитхъамэ
И къуэпсыр щӏылъэм хэкӏуэдэнт,
Е ар губампӏэм зэгуитхъамэ
И щхьэкӏэр гъатхэм мыгугъэнт.
 
Припев.
 
Уи лъагъуныгъэр мы си гущӏэм
Дыгъэу сыт щыгъуи щхьэщытам,
Къыпэлъэщынтэкъым си гъащӏэм
Борэни жьапщи зэхэтам.
 

 

Comentarios