تبلیغات

Antifa ( ترجمۀ اسپرانتو)

لهستانی
لهستانی
A A

Antifa

Antifa
Antifa
Antifa
Antifa
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
Mijamy się nie widząc wzajem
Czego innego wypatrując w dali.
Lecz kiedy blisko siebie przechodzimy
To słychać jak serce drugiemu wali.
Niechaj wszyscy co się wstydzą
Pokonają w sobie strach.
Niechaj wszyscy co nas widzą
Zaśpiewają z nami wraz
Zróbcie to teraz, zróbcie to zaraz
Zróbcie to teraz, zaraz, już!
Już!
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
Antifa
Antifa
Antifa
Antifa
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
Futurista!
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
Mijamy się nie widząc wzajem
Czego innego wypatrując w dali.
Lecz kiedy blisko siebie przechodzimy
To słychać jak serce drugiemu wali.
Niechaj wszyscy co się wstydzą
Pokonają w sobie strach
Niechaj wszyscy co nas widzą
Zaśpiewają z nami wraz
Zróbcie to teraz, zróbcie to zaraz
Zróbcie to teraz, zaraz, już!
Już!
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
Antifa
Antifa
Antifa
Antifa
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are we are we are in the same gang.
 
We are, we are, we are, we are in the same,
we are, we are, we are in the same gang.
 
ارسال‌شده توسط lingonberrieslingonberries در تاریخ دوشنبه, 15/08/2016 - 02:41
ترجمۀ اسپرانتواسپرانتو
تراز پاراگراف‌ها

Kontraŭfaŝistaro

Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni preterpasas nin nevidante unu la alian
Serĉante ion ajn en la malproksimo.
Sed kiam ni proksme pasas,
La unu aŭdas korbatadon de la alia.
Ĉiuj, kiuj hontas
Venku en si la timon.
Ĉiuj, kiuj nin vidas
Kantu kune kun ni.
Faru tion nun, faru tion tuj,
Faru tion nun, tuj, jam!
Jam!
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
"Futurista"!
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni preterpasas nin nevidante unu la alian
Serĉante ion ajn en la malproksimo.
Sed kiam ni proksme pasas,
La unu aŭdas korbatadon de la alia.
Ĉiuj, kiuj hontas
Venku en si la timon.
Ĉiuj, kiuj nin vidas
Kantu kune kun ni.
Faru tion nun, faru tion tuj,
Faru tion nun, tuj, jam!
Jam!
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
Kontraŭfaŝistaro
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
Ni estas, ni estas, ni estas, ni estas en la sama,
ni estas, ni estas, ni estas en la sama gango.
 
تشکر!

Amadeo Sendiulo

ارسال‌شده توسط Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo در تاریخ یک‌شنبه, 26/09/2021 - 17:13
ترجمه‌های "Antifa"
اسپرانتو Amadeo Sendiulo
Pidżama Porno: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history