تبلیغات

Cvijet u knjizi ( ترجمۀ اسپرانتو)

کرواتی
کرواتی
A A

Cvijet u knjizi

Što je ostalo od dana obasjanih suncem
poslije dugih sati kiše,
što je ostalo od nježnog poljupca u polju –
uspomena, ništa više.
 
Što je ostalo od kratke šetnje izvan svijeta,
vjerovanja da sam sretna
i od prve tajne moje, reći ću ti što je
ostalo od našeg sna.
 
Samo cvijet u knjizi
što ko zvijezda bljesne
ostavljen odavno između dvije pjesme.
 
Samo cvijet u knjizi
s nekog toplog polja,
kad i ljubav tvoja uveo je on.
 
Što je ostalo od kratke šetnje izvan svijeta,
vjerovanja da sam sretna
i od prve tajne moje, reći ću ti što je
ostalo od našeg sna.
 
Samo cvijet u knjizi
što ko zvijezda bljesne
ostavljen odavno između dvije pjesme.
 
Samo cvijet u knjizi
s nekog toplog polja,
kad i ljubav tvoja uveo je on.
 
ارسال‌شده توسط OndagordantoOndagordanto در تاریخ جمعه, 02/04/2021 - 17:18
آخرین ویرایش توسط OndagordantoOndagordanto در تاریخ شنبه, 19/06/2021 - 02:52
دیدگاه ارسال‌کننده:

Tekst, glazba i aranžman: Arsen Dedić

ترجمۀ اسپرانتواسپرانتو
تراز پاراگراف‌ها

Floro en libro

Kio restis el la sunplenaj tagoj
post la longaj horoj de pluvo,
kio restis el la tenera kiso en la kampo –
memoroj, nenio pli.
 
Kio restis el la mallonga promeno ekster la mondo,
el la kredo, ke mi estas feliĉa,
kaj el mia unua sekreto – mi diros al vi kio
restis el nia revo.
 
Nur floro en libro,
kiu ekbrilas kiel stelo,
lasita1 antaŭlonge inter du kantoj.
 
Nur floro en libro
el iu varma kampo –
ĝi velkis, kiam velkis ankaŭ via amo.
 
Kio restis el la mallonga promeno ekster la mondo,
el la kredo, ke mi estas feliĉa,
kaj el mia unua sekreto – mi diros al vi kio
restis el nia revo.
 
Nur floro en libro,
kiu ekbrilas kiel stelo,
lasita antaŭlonge inter du kantoj.
 
Nur floro en libro
el iu varma kampo –
ĝi velkis, kiam velkis ankaŭ via amo.
 
  • 1. La floro, ne la stelo.
تشکر!
  • Български: Може да използвате преводите ми свободно за нетърговски цели, при условие че предоставите връзка към превода или споменете автора.
    Ако забележите неточност или смятате, че съм превел погрешно нещо или че нещо може да звучи по-добре, може да се свържете с мен, като напишете коментар под превода или ми пратите лично съобщение.
  • English: Feel free to use my translations for non-commercial purposes as long as you provide a link to the translation or mention its author.
    If you notice any inaccuracies or think that I've mistranslated something or that something could sound better, you can contact me by writing a comment below the translation or by sending me a private message.
  • Esperanto: Mi permesas al vi uzi miajn tradukojn libere por nekomercaj celoj kontraŭ la kondiĉo, ke vi disponigu ligilon al la traduko aŭ menciu ties aŭtoron.
    Se vi rimarkas mistradukaĵojn, neĝustaĵojn aŭ erarojn aŭ vi opinias, ke io povus soni pli bone, vi povas kontakti min, skribante komenton sub la traduko aŭ sendante al mi privatan mesaĝon.
ارسال‌شده توسط OndagordantoOndagordanto در تاریخ شنبه, 19/06/2021 - 02:55
ترجمه‌های "Cvijet u knjizi"
اسپرانتو Ondagordanto
Collections with "Cvijet u knjizi"
Radojka Šverko: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history