Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Hua Chenyu متن ترانه

Hua Chenyu
عنوان ترانه, آلبوم, زبان
متن ترانه‌هاترجمه‌ها
Candy Kissesچینی
Trump card 2022
روسی
Dear Friendچینی
THE NEXT 2016
انگلیسی
روسی
For Foreverانگلیسی
H (2017)
روسی
پرتغالی
چینی
Here We Areچینی, انگلیسی
H (2017)
Let you goچینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
+2
Lydia + 你的微笑چینی
Trump card 2022
روسی
Stay with meچینی
Trump card 2021
روسی
To Be Freeچینی, انگلیسی
電影勇士之門宣傳曲 (2017)
《The Mayfly + Ultimate Belief》انگلیسی
Ace VS Ace
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)چینیروسی
نویسه‌گردانی
七重人格 [Seven Personalities] (Qī chóng rén gé)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی
不朽 [Immortal] (Bù xiǔ)چینی, انگلیسی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
روسی
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (Yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)چینی
Aliens (2015)
روسی
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)چینی
Contra Konami
روسی
你曾是少年 (nǐ céng shì shǎo nián)چینی
The Detectives' Adventures 2022
روسی
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (Nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)چینی, انگلیسی
你要相信这不是最后一天 single 2020
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
侠客行 (xiá kè xíng)چینی
Trump card 2022
روسی
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
+2
兄弟想你了 (xiōngdì xiǎng nǐ le)چینی
Trump card 2022
روسی
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)چینی
Aliens (2015)
نویسه‌گردانی
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (Nán píng wǎn zhōng)چینی
THE NEXT 2016
روسی #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
+3
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی #1 #2
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
+3
反义词 [The Antonym] (Fǎn yì cí)چینی
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (Biàn xiāng guài jié)چینی, انگلیسی
Aliens (2015)
名场面 (míng chǎng miàn)چینی
名场面 2022
انگلیسی
روسی
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی #1 #2
روسی
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی #1 #2 #3
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
+4
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)چینی
Aliens (2015)
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)چینی, انگلیسی
《夏之旅 Fresh trip》六神主题曲 (2018)
انگلیسی
روسی
夜半歌声 [Midnight song] (Yè bàn gē shēng)چینی
THE NEXT 2017
روسی
夜的第七章 + Skyfall (yè de dì qī zhāng)چینی
Trump card 2021
روسی
天堂 [Paradise] (tiāntáng)چینی
THE NEXT 2017
好想我回来啊 (hǎo xiǎng wǒ huí lái a)چینی
2021
انگلیسی
روسی
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)چینی
NEW WORLD 2020
如果你是李白 [If you were Li Bai] (Rúguǒ nǐ shì lǐ bái)چینی
THE NEXT 2016
روسی
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)چینی
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
روسی #1 #2
孩子 [Child] (háizi)چینی
SINGER歌手2018
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (hányā shàonián)چینی
斗破苍穹
寻 [Seek] (Xún)چینی
Single
小镇里的花 (xiǎo zhèn lǐ de huā)چینیانگلیسی #1 #2
روسی
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shào nián yīng xióng xiǎo nǎ zhā)چینی
TrumpCard 王牌对王牌4
روسی
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)چینی
SINGER歌手2018
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)چینی
H (2017)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
平凡之路 [Ordinary Path] (Píng fán zhī lù)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی #1 #2 #3
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
+4
异类 [Aliens] (yìlèi)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی
روسی #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (Yōus shāng de jù rén)چینی
Aliens (2015)
روسی
想见你 (Want to see you)چینیروسی
愿 (yuàn)چینی
Trump card 2021
روسی
我 (Wǒ)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
我们都是孤独的 [All Lonely] (Wǒmen dōu shì gūdú de)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
روسی
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)چینی
THE NEXT 2016
انگلیسی
روسی
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (Wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)چینی
H (2017)
روسی
نویسه‌گردانی
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)چینی
Aliens (2015)
把你唱成歌 (bǎ nǐ chàng chéng gē)چینی
Trump card 2022
روسی
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)چینی
Mars Concert 2016
روسی
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
روسی
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)چینی
THENEXT2016
روسی
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی #1 #2
无渴不爽 (wú kě bù shuǎng)چینی
Sprite 2021
روسی
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)چینی
انگلیسی #1 #2
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی #1 #2
+4
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)چینی
SINGER歌手2018
春 [Spring] (chūn)چینی
BE THE IDOL
روسی
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)چینی
single 2017
انگلیسی
杀破狼 (shā pò láng)چینی
Trump card 2021
روسی
枕邊故事 [Bedtime Story] (Zhěn biān gùshì)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)چینی
永不失联的情报 (yǒng bù shī lián de qíng bào)چینی
Trump card 2022
روسی
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)چینی
THE NEXT 2016
روسی
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (Xiāo shī de zuó tiān)چینی
H (2017)
انگلیسی
روسی
深情相拥 [Gentle embrace] (Shēn qíng xiāng yōng)چینی
THE NEXT 2017
روسی
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)انگلیسی, چینی
Sprite adv 2020
روسی
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)چینی
THE NEXT 2017
روسی #1 #2
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)چینی
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
烟花易冷 (yān huā yì lěng)چینی
Trump card 2022
روسی
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]چینی
THENEXT2017
روسی #1 #2
环游 (Traveling)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
疯人院 [Madhouse] (fēngrényuàn)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی #1 #2
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)چینی
TrumpCard 王牌对王牌4
انگلیسی
روسی
白痴 (bái chī)چینی
THE NEXT 2017
روسی
破茧 (pò jiǎn)چینی
Trump card 2022
روسی
神树 (Shén shù)چینی, انگلیسی
NEW WORLD 2020
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)چینی
THE NEXT 2016
انگلیسی
肆无惧燥 (sì wú jù zào)چینی
Sprite 2022
انگلیسی
روسی
花落时相遇 (huā luò shí xiāng yù)چینی
2021
روسی
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (Huāng yě hún dòu luō)چینیانگلیسی
روسی
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
+3
走,一起去看日出吧 (zǒu, yī qǐ qù kàn rì chū ba)چینی
2021
انگلیسی
روسی
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)چینیانگلیسی
روسی
这世界那么多人 (zhè shì jiè nà me duō rén)چینی
Trump card 2022
روسی
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)چینی
H (2017)
روسی
نویسه‌گردانی
阳光男孩阳光女孩 (yáng guāng nán hái yáng guāng nǚ hái)چینی
The Detectives' Adventures 2022
روسی
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)چینی
THE NEXT 2017
روسی
降临 [Arrival] (jiànglín)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی #1 #2
روسی
雪狼湖 (xuě láng hú)چینی
Trump card 2022
روسی
鞋儿破 帽儿破 (cover)چینی
TrumpCard 王牌对王牌4
روسی
飞行指挥家چینی
《和平精英》2周年起飞主题曲
انگلیسی
روسی
飞行模式 (fēi xíng mó shì)چینی
2021
انگلیسی
روسی
黑白艺术家 (hēi bái yì shù jiā)چینی
2021
انگلیسی
روسی
齐天 [Equal to Heaven] (Qí tiān)چینی
انگلیسی #1 #2
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
+3
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)چینیانگلیسی
روسی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history