Hua Chenyu متن ترانه

Hua Chenyu
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
Dear Friendچینی
THE NEXT 2016
انگلیسی
روسی
Equal to Heaven 齐天 (Qí tiān)چینیانگلیسی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
For Foreverانگلیسی
H (2017)
روسی
پرتغالی
چینی
Here We Areچینی, انگلیسی
H (2017)
اسپانیایی
انگلیسی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
Let you goچینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
To Be Freeچینی, انگلیسی
電影勇士之門宣傳曲 (2017)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
پرتغالی
《The Mayfly + Ultimate Belief》انگلیسی
Ace VS Ace
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)چینیروسی
نویسه‌گردانی
七重人格 [Seven Personalities] (Qī chóng rén gé)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی
不朽 [Immortal] (Bù xiǔ)چینی, انگلیسی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
روسی
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (Yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)چینی
Aliens (2015)
روسی
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)چینی
Contra Konami
روسی
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (Nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)چینی, انگلیسی
你要相信这不是最后一天 single 2020
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)چینی
Aliens (2015)
نویسه‌گردانی
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (Nán píng wǎn zhōng)چینی
THE NEXT 2016
روسی #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
ترکی
روسی #1 #2
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی
پرتغالی
反义词 [The Antonym] (Fǎn yì cí)چینی
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (Biàn xiāng guài jié)چینی, انگلیسی
Aliens (2015)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی #1 #2
روسی
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی #1 #2
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)چینی, انگلیسی
《夏之旅 Fresh trip》六神主题曲 (2018)
انگلیسی
روسی
夜半歌声 [Midnight song] (Yè bàn gē shēng)چینی
THE NEXT 2017
روسی
夜的第七章 + Skyfall (yè de dì qī zhāng)چینی
Trump card 2021
روسی
天堂 [Paradise] (tiāntáng)چینی
THE NEXT 2017
آلمانی
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)چینی
NEW WORLD 2020
آلمانی
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
پرتغالی
如果你是李白 [If you were Li Bai] (Rúguǒ nǐ shì lǐ bái)چینی
THE NEXT 2016
روسی
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)چینی
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
روسی #1 #2
孩子 [Child] (háizi)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی #1 #2
اسپانیایی
پرتغالی
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (nányā shàonián)چینی
斗破苍穹
اسپانیایی
انگلیسی
روسی #1 #2
فرانسوی
نویسه‌گردانی
ژاپنی
یونانی
寻 [Seek] (Xún)چینی
Single
انگلیسی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shào nián yīng xióng xiǎo nǎ zhā)چینی
TrumpCard 王牌对王牌4
روسی
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)چینی
H (2017)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
平凡之路 [Ordinary Path] (Píng fán zhī lù)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی #1 #2 #3
روسی
نویسه‌گردانی
异类 [Aliens] (yìlèi)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی
روسی #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
ژاپنی
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (Yōus shāng de jù rén)چینی
Aliens (2015)
روسی
想见你 (Want to see you)چینیروسی
愿 (yuàn)چینی
Trump card 2021
روسی
我 (Wǒ)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی
我们都是孤独的 [All Lonely] (Wǒmen dōu shì gūdú de)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
روسی
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)چینی
THE NEXT 2016
روسی
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (Wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)چینی
H (2017)
روسی
نویسه‌گردانی
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)چینی
Mars Concert 2016
روسی
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
روسی
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)چینی
THENEXT2016
روسی
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی #1 #2
无渴不爽 (wú kě bù shuǎng)چینی
Sprite 2021
روسی
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)چینیانگلیسی #1 #2
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی #1 #2
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)چینی
SINGER歌手2018
انگلیسی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
春 [Spring] (chūn)چینی
BE THE IDOL
روسی
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)چینی
single 2017
انگلیسی
杀破狼 (shā pò láng)چینی
Trump card 2021
روسی
枕邊故事 [Bedtime Story] (Zhěn biān gùshì)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)چینیانگلیسی #1 #2
روسی
اسپانیایی
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)چینی
THE NEXT 2016
روسی
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (Xiāo shī de zuó tiān)چینی
H (2017)
نویسه‌گردانی
深情相拥 [Gentle embrace] (Shēn qíng xiāng yōng)چینی
THE NEXT 2017
روسی
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)انگلیسی, چینی
Sprite adv 2020
روسی
فرانسوی
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)چینی
THE NEXT 2017
روسی #1 #2
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)چینی
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی #1 #2 #3
بوسنیایی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]چینی
THENEXT2017
روسی #1 #2
环游 (Traveling)چینی
Quasimodo's Gift (2014)
انگلیسی
疯人院 [Madhouse] (fēngrényuàn)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی #1 #2
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)چینی
TrumpCard 王牌对王牌4
انگلیسی
روسی
白痴 (bái chī)چینی
THE NEXT 2017
روسی
神树 (Shén shù)چینی, انگلیسی
NEW WORLD 2020
انگلیسی
روسی #1 #2 #3
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)چینی
THE NEXT 2016
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (Huāng yě hún dòu luō)چینیانگلیسی
روسی
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)چینیانگلیسی
روسی
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)چینی
Aliens (2015)
انگلیسی
نویسه‌گردانی
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)چینی
H (2017)
روسی
نویسه‌گردانی
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)چینی
THE NEXT 2017
روسی
降临 [Arrival] (jiànglín)چینی
NEW WORLD 2020
انگلیسی #1 #2
روسی
鞋儿破 帽儿破 (cover)چینی
TrumpCard 王牌对王牌4
روسی
飞行指挥家چینی
《和平精英》2周年起飞主题曲
روسی
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)چینیروسی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history