تبلیغات

La Espero ( ترجمۀ سایر موارد)

La Espero

En la mondon venis nova sento,
tra la mondo iras forta voko;
per flugiloj de facila vento
nun de loko flugu ĝi al loko.
 
Ne al glavo sangon soifanta
ĝi la homan tiras familion:
al la mond' eterne militanta
ĝi promesas sanktan harmonion.
 
Sub la sankta signo de l' espero
kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj.
 
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj;
sed dissaltos la obstinaj baroj,
per la sankta amo disbatitaj.
 
Sur neŭtrala lingva fundamento,
komprenante unu la alian,
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
 
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l'homaro
por eterna ben' efektiviĝos.
 
ارسال‌شده توسط KasenjoKasenjo در تاریخ یک‌شنبه, 06/07/2014 - 04:15
دیدگاه ارسال‌کننده:

http://eo.wikipedia.org/wiki/La_Espero
Aŭtoro: L. L. Zamenhofo

ترجمۀ سایر مواردسایر موارد
تراز پاراگراف‌ها

Lo esper

Versions: #1#2
En lo mondên venit nova sent,
Tra lo mond irat forta vok;
Per flugils de facila vent
Nun de lok flugu ĝi al lok.
 
Nej al glav sangên soifanda
Ĝi tirat lo homa famili:
Al lo mond eterne militanda
Ĝi promesat sankta harmoni.
 
Sub lo sankta signê de lo esper
Kolektiĵat pacas batalandês,
Ed preste kreskat lo afer
Per labor de los esperandês.
 
Forte starat murs de jarmiljês
Inter los popols divididas;
Mo dissaltot los opstinas bars,
Per lo sankta am disbatidas.
 
Sur newtrala lingva fundament,
Komprenande won lo alia,
Los popols farot en konsent
Won granda rond familia.
 
Na diligenta kolegar
En labor paca nej laciĵot,
Til lo bela sonĝ de lo homar
Por eterna ben efektiviĵot.
 
تشکر!

Amadeo Sendiulo

ارسال‌شده توسط Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo در تاریخ شنبه, 24/07/2021 - 08:13
دیدگاه پدیدآورنده:

Popido (la "Popola Idiomo") estas variaĵo de Esperanto celanta doni al Esperanto la "esprimeblecon de iu dialekto".

Popido (the "Folk Dialect") is a variant of Esperanto which aim to give to it the possibility to express a dialect.

دیدگاه‌ها
Read about music throughout history