تبلیغات

Lumo ( ترجمۀ انگلیسی)

اسپرانتو
اسپرانتو
A A

Lumo

Ĉu aliajn formojn havos la viv’?
Ĉu gradojn, esencojn havos la viv’?
 
Kiajn superiĝojn de l’ anim’
oni atingos en aliaj mondoj?
 
(×4):
Ĉu aliajn formojn havos la viv’?
Ĉu gradojn, esencojn havos la viv’?
 
ارسال‌شده توسط OndagordantoOndagordanto در تاریخ دوشنبه, 19/07/2021 - 11:02
ترجمۀ انگلیسیانگلیسی
تراز پاراگراف‌ها

Light

Will the live have another forms?
Will the live have grades, essences?
 
What superiorities of the soul
will they attain in other worlds?
 
(x4):
Will the live have another forms?
Will the live have grades, essences?
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده

Amadeo Sendiulo

ارسال‌شده توسط Amadeo SendiuloAmadeo Sendiulo در تاریخ شنبه, 25/09/2021 - 13:54
ترجمه‌های "Lumo"
انگلیسی Amadeo Sendiulo
Esperanto: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history