تبلیغات

Make Up (Japanese bonus track) ( ترجمۀ مجارستانی)

انگلیسی
انگلیسی
A A

Make Up (Japanese bonus track)

I wish I was there,
bruised and in despair
again you're my friend.
As you're moving faster faster,
slower through your veins,
and again.
 
As makeup runs down your cheeks,
you found that you are lost again.
Try to make your way back home,
found that you're alone.
 
Stumble, trip and fall down
over all the breaks you made,
the ones you make.
Separate the tears from now all the... we will meet,
you and me.
 
As makeup runs down your cheeks,
you found that you are lost again.
Try to make your way back home,
found that you're alone.
 
Fall down,
searching for the perfect place for you to lose it all again.
Slow down, keep it at a steady pace as I watch you fade away.
 
As makeup runs down your cheeks,
you found that you are lost again.
Try to make your way back home,
found that you're alone.
 
As makeup runs down on your cheeks,
you found that you are lost again.
Try to make your way back home,
found that you're alone
 
ارسال‌شده توسط RonnieNBRTLVERonnieNBRTLVE در تاریخ دوشنبه, 19/08/2013 - 09:19
آخرین ویرایش توسط FaryFary در تاریخ جمعه, 30/07/2021 - 15:58
ترجمۀ مجارستانیمجارستانی
تراز پاراگراف‌ها

Smink

Bárcsak ott lettem volna
Kétségbeesve és zúzódva
Megint, a barátom vagy
Ahogy egyre gyorsabban mész
Az ereidben lassítasz
És megint
 
Ahogy a smink lefolyik az arcodon
Rájössz, hogy megint elvesztél
Próbálsz hazatalálni
És rájössz, hogy egyedül vagy
 
Megbotlasz, felbuksz és elesel
A törésekben1, amiket csináltál
Amiket csinálsz
Most válaszd el a könnyeket a összes... találkozni fogunk
Te és én
 
Ahogy a smink lefolyik az arcodon
Rájössz, hogy megint elvesztél
Próbálsz hazatalálni
És rájössz, hogy egyedül vagy
 
Lezuhansz
Keresed a tökéletes helyet arra, hogy megint mindent elveszíthess
Lassíts, tarts egyenletes sebességet, ahogy nézem, hogy halványulsz semmivé
 
Ahogy a smink lefolyik az arcodon
Rájössz, hogy megint elvesztél
Próbálsz hazatalálni
És rájössz, hogy egyedül vagy
 
Ahogy a smink lefolyik az arcodon
Rájössz, hogy megint elvesztél
Próbálsz hazatalálni
És rájössz, hogy egyedül vagy
 
  • 1. Esetleg "szakításokban".
تشکر!
ارسال‌شده توسط alderalder در تاریخ پنج‌شنبه, 29/07/2021 - 06:16
در جواب درخواست RonnieNBRTLVERonnieNBRTLVE اضافه شد
Escape the Fate: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history