اعضا

Memberبومیسلیس و روانمطالعه‌شدهامتیازها
crimson_antics
Moderator
فرانسویانگلیسی, آلمانی, اسپانیاییبلاروسی, بلغاری, چکوسلاواکی, یونانی, Nepali, لهستانی, پرتغالی, روسی, سوئدی99482
barsiscev
Editor Big Wild Cat - Snow Leopard
روسیروسیبوسنیایی, کرواتی, انگلیسی, صربستانی, اسلوونیایی, مونته نگرو99450
Lobolyrix
Editor Dances with wolves
آلمانیانگلیسی, اسپانیاییکاتالان, فرانسوی, یونانی (باستان), ایتالیایی, لاتین91722
Alma Barroca
Moderator ᐂ
پرتغالیانگلیسیلاتین88464
Diazepan Medina
Editor Eastern/Oriental
اسپانیاییانگلیسیکاتالان, اسپرانتو, ژاپنی, پرتغالی, نویسه‌گردانی77343
Guernes
Super Member
فرانسویایتالیایی, لاتین, پرتغالی, اسپانیایی, آلمانی72381
Miley_Lovato
Editor and a hardcore K-pop fan
یونانیانگلیسیعربی, آلمانی, ایتالیایی64995
purplelunacy
Moderator
فرانسویانگلیسی, فرانسویانگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, ژاپنی, لاتین, روسی, اسپانیایی, ترکی56572
líadan
Moderator 🌙✨
انگلیسی, اسپانیاییلادینو (یهودی-اسپانیایی)آراگونی, کاتالان, دانمارکی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, ژاپنی, لاتین, پرتغالی54928
SilentRebel83
Moderator of the Oceanic Realms
انگلیسیتونگاییآلمانی54019
M de Vega
Moderator Baudolina
کرواتیانگلیسیبلغاری, فرانسوی, آلمانی, لهستانی, پرتغالی, رومانیایی, روسی, ایتالیایی, اسپانیایی52489
infiity13
Moderator Of The Asian Continent
یونانیانگلیسیبلغاری, چینی, فرانسوی, آلمانی, هندی, ژاپنی, کره ای, روسی, اسپانیایی, ترکی46933
celalkabadayi
poet-translator
ترکیانگلیسی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیاییآذربایجانی, هلندی, کردی (کرمانجی), پرتغالی, روسی43064
A.S.M
Super Member
روسیانگلیسی, هلندی, اسپانیایی, ایتالیایی, آلمانی, پرتغالی, فرانسوی41988
Valeriu Raut
Editor
رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی, اسپانیایی, سوئدی39096
Voldimeris
Moderator
روسیانگلیسی, اسپانیایی, رومانیاییآذربایجانی, Aromanian, بلاروسی, بلغاری, مجارستانی, ایتالیایی, لهستانی, پرتغالی, اسلوواکی, ترکی, اوکراینی36069
alain.chevalier
Super Member
فرانسویانگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیاییپرتغالی35033
georgiaz73
Super Member
یونانیانگلیسی34340
kalina_989
Super Member
بلغاریبلغاریانگلیسی, یونانی, لاتین, روسی, صربستانی33178
Jethro Paris
Editor Slim Shady
فرانسویانگلیسیاسپانیایی31675
Metodius
Editor
کاتالان, اسپانیاییانگلیسی, فرانسوی, گالیسی-پرتغالی, ایتالیایی, پرتغالیفرانسوی, یونانی, ژاپنی, روسی29163
Azalia
Editor
لهستانیانگلیسیکاتالان, فرانسوی, ایتالیایی, پرتغالی, روسی, اسپانیایی28943
regenkind
Super Member
اسپانیاییآلمانیانگلیسی, فرانسوی28879
Pietro Lignola
Super Member
ایتالیایی, ناپولیانگلیسی, لاتیناکسیتیای قدیمی, گالیسی-پرتغالی, یونانی, آلمانی27645
Marinka
Super Member
روسی, اوکراینیاسپانیاییانگلیسی, پرتغالی27298
Flopsi
Editor Soldier of Love
آلمانیانگلیسیهلندی27248
HinKyto
Moderator of the southern North
دانمارکیانگلیسیفرانسوی, آلمانی, نروژی, سوئدی27058
steph8866
Super Member
فرانسویپرتغالیآلمانی, انگلیسی, کاتالان, اسپانیایی27025
azucarinho
Moderator
هلندیانگلیسی, فرانسویآلمانی, ایتالیایی, روسی26519
osiris71
Super Member
رومانیاییانگلیسیایتالیایی, روسی26248
evfokas
Retired Moderator amoRaЯoma
یونانیانگلیسیفرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, لاتین, اسپانیایی, یونانی (باستان)25470
Manuela Colombo
Super Member
ایتالیاییپرتغالی, آلمانیفرانسوی, یونانی (باستان), انگلیسی, لاتین, پرتغالی, آلمانی25378
maluca
Moderator / hippie-abraça-árvore
آلمانیانگلیسی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیاییژاپنی, روسی25129
Hampsicora
Moderator
ایتالیایی, Sardinian (southern dialects)انگلیسی, Sardinian (northern dialects), اسپانیاییکاتالان, کورسیایی, انگلیسی, فرانسوی, آلمانی, لاتین, رومانیایی, Sardo-corsican (Gallurese), Sardo-Corsican (Sassarese)24631
Steena
Retired Moderator
آلمانیانگلیسی, آلمانی (اتریشی / باواریایی), آلمانی (گویش برلینریش), آلمانی (گویش‌های مرکزی), آلمانی (کُلش), آلمانی (آلمانی پایین), آلمانی (آلمانی میانه بالا), آلمانی (آلمانی بالا قدیم), آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش)هلندی, فرانسوی, هندی, لاتین24458
licorna.din.vis
Moderator in a lilac wood
رومانیاییانگلیسی, فرانسویانگلیسی, فرانسوی, لاتین24355
Maryanchy
Editor
کرواتیکرواتی, انگلیسیانگلیسی, پرتغالی, اسلوونیایی, اسپانیایی23571
Thomas222
Moderator
عبریانگلیسی23219
MariusIonescu88
Super Member
رومانیاییانگلیسی, رومانیاییانگلیسی, فرانسوی23161
St. Sol
Ironic Iron ֍ The Black Sun
روسیانگلیسیاسپانیایی22515
Joyce Su
Editor
چینیچینی, انگلیسی, هوکیین تایوانیچینی (کانتونی), Chinese (Classical Chinese), فرانسوی, اسپانیایی21759
jelenabrus
Retired Editor
صربستانیصربستانیانگلیسی, اسپانیایی, ترکی21448
BlackRyder
Super Member
اسپانیاییانگلیسی, ایتالیاییانگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی20301
Geheiligt
Moderator
فرانسویانگلیسیآفریقایی, عربی, عربی (گونه‌های دیگر), Breton, هلندی, گویش‌های هلندی, فاروئی, آلمانی, ایسلندی, ژاپنی, نروژی, اسپانیایی20272
Nadyelle.67
Super Member
مجارستانی, رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی20170
Smokey Meydan
A poet from a lost generation.
یونانیانگلیسیفرانسوی, یونانی (باستان), لاتین20070
san79
Editor
کرواتیبوسنیایی, مونته نگرو, انگلیسی, کرواتی, مقدونی, صربستانی, اسپانیاییکرواتی (گویش کاجکاوی), کرواتی (گویش چاکاویان), آلمانی, پرتغالی, اسلوونیایی, ایتالیایی19982
Sapfw
Super Member
یونانیانگلیسیهلندی, اسپانیایی19738
Monika_Thalía
Super Member
کرواتیانگلیسی, اسپانیاییفیلیپینی/تاگالوگ, لاتین, آلمانی, پرتغالی19726
Jelly Cat
Super Member
ژاپنیانگلیسی, فرانسوی19674
Taiteilija96
Super Member
فنلاندیانگلیسیعربی, هلندی, فرانسوی, آلمانی, هندی, مجارستانی, ایتالیایی, سوئدی, اردو, اسپانیایی19627
notaprincess9
Super Member
یونانیانگلیسیفرانسوی, یونانی (باستان), ایتالیایی, لاتین19586
ulissescoroa
Moderator
پرتغالیپرتغالیانگلیسی, فرانسوی, کیپ وردی, کریول (گینه بیسائو)19231
transpoet
Super Member
آلمانیانگلیسیفرانسوی18519
chatoyant
Super Member
انگلیسیفرانسوی, پرتغالی, رومانیایی, روسی, اسپانیاییاسپرانتو, آلمانی, عبری, ایتالیایی18468
Hansi K_Lauer
Editor - Sculptor of Language
آلمانیانگلیسیاسپانیایی17997
Zarina01
Super Member
انگلیسیانگلیسی17642
olivia d.
Retired Moderator
صربستانی17183
Super Girl
Turkish & Greek music lover
رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, اسپانیایی, ترکی17061
Coopysnoopy
Retired Editor
آلمانیانگلیسیفرانسوی, ایتالیایی, لاتین16874
mk87
Moderator
آلمانیانگلیسی, فرانسوی, نروژیدانمارکی, هلندی, اسپرانتو, یونانی (باستان), ایتالیایی, لاتین, روسی, اسپانیایی, سوئدی, کرواتی16870
florxquin
Editor ☆
اسپانیاییانگلیسیفنلاندی, آلمانی, کره ای16596
Aldefina
Moderator
لهستانیانگلیسی, آلمانی, روسیپرتغالی, اسپانیایی16466
Alexander Laskavtsev
Moderator Alex the Translator
اوکراینیانگلیسی, روسیبلغاری, آلمانی16435
benevoliste
Moderator
فنلاندیانگلیسی, فرانسویچینی, استونیایی, یونانی, رومانیایی, روسی, اسپانیایی16238
Milia13
Super Member
آلمانیانگلیسی, اسپانیایی16210
Enjovher
Moderator ¡Más café ☕, por favor! | 🇻🇪
اسپانیاییاسپانیاییانگلیسی, پرتغالی16067
altermetax
Editor
ایتالیاییانگلیسیآلمانی15603
Felice1101
Kindness will save the world!
بلاروسی, روسیانگلیسی, ایتالیایی, روسیهلندی, انگلیسی, آلمانی, ایتالیایی15526
Viola Ortes
Editor
ایتالیایی, ونتیفرانسوی, انگلیسی, اسپانیایی, ونتیفرانسوی, انگلیسی, آلمانی15457
Treugol'ny
Super Member
روسی, اوکراینیانگلیسی15426
algebra
Retired Moderator & Squirrel chasing nuts
پرتغالیانگلیسی, عبری, ایتالیایی, روسی, اسپانیایی15191
Natoska
Editor
روسیاوکراینیانگلیسی, بوسنیایی, صربستانی, کرواتی15116
Zolos
Editor
مجارستانیانگلیسی, مجارستانیانگلیسی, آلمانی, روسی14768
mabushii
Moderator Saro
انگلیسی, صربستانیبوسنیایی, کرواتی, مونته نگروفرانسوی, آلمانی, ژاپنی, مقدونی, روسی, اسپانیایی14622
spnuze
Editor
اسپانیاییانگلیسی, سوئدیفرانسوی, ایتالیایی, ترکی14594
amateur
Editor
ترکیآذربایجانی, انگلیسی, IPAترکمن, ازبکستانی14587
art_mhz2003
Super Member
فارسیانگلیسی, فارسیعربی, فرانسوی, اسپانیایی14330
Anzhelitochka
Moderator Traduttore - traditore
کرواتیبوسنیایی, انگلیسی, روسی, صربستانییونانی, ایتالیایی, روسی, اسپانیایی14257
Sarasvati
Editor
فرانسویاسپانیاییانگلیسی, اسپانیایی, فرانسوی13837
Floppylou
Moderator
فرانسوی, فرانسوی (پیکارد)هلندی, انگلیسی, آلمانی, لهستانی, اسپانیایی, والونکاتالان, گویش‌های هلندی, اسپرانتو, یونانی, عبری, ایسلندی, ایتالیایی, لاتین, نروژی, روسی, صربستانی13805
La Isabel
Super Member
فرانسویاسپانیاییانگلیسی13803
roster 31
Moderator
اسپانیاییانگلیسی, ایتالیاییفرانسوی, لاتین13715
Sciera
Moderator and Scholar of a Dark Age
آلمانی, آلمانی (گویش‌های مرکزی)انگلیسی, آلمانیچینی, آلمانی (آلمانی میانه بالا), آلمانی (آلمانی بالا قدیم), Gothic, یونانی (باستان), ژاپنی, لاتین, نورس قدیم / نوروننت, سانسکریت, اسپانیایی, سومری, سوئدی, Akkadian13679
RadixIce
Moderator
آذربایجانیانگلیسی, ترکیانگلیسی, اسپانیایی, روسی13667
Petruš20
Super Member
چکوسلاواکیانگلیسیانگلیسی, اسپانیایی13573
nefret
Editor
اوکراینیروسیانگلیسی, بوسنیایی, صربستانی, کرواتی, مونته نگرو13533
Poni de Cthulhu
Ég lek jafnvægi
اسپانیاییانگلیسیفرانسوی, یونانی, ایتالیایی, لاتین, سوئدی13504
Ww Ww
Moderator and Incorrigable
13502
inedito
Retired Editor
اسپانیاییکاتالان, انگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی, پرتغالیکیپ وردی, کورسیایی, Sardinian (northern dialects)13479
vilkacis
cityteller
لتونیفرانسوی, ایتالیایی13399
M Naomi
Editor
ژاپنیانگلیسیعربی, ایتالیایی, اسپانیایی, فرانسوی13344
Smight
Super Member
انگلیسی, انگلیسی (اسکاتس), ترکی, ترکی (گویش‌های آناتولی)فرانسوی, آلمانی, پرتغالی, روسی, اسپانیایی, اوکراینیBlack Speech, دانمارکی, هلندی, انگلیسی (جامائیکایی), انگلیسی (انگلیسی میانه), انگلیسی (نیجریایی نیم‌زبان), گلی (گریلی ایرلندی), گایلیک (اسکاتیش گایلیک), آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش), ایتالیایی, لهستانی, پرتغالی, رومانیایی, سوئدی13242
Natur Provence
Super Member
آلمانی13112
Llegó Dolor Del Corazón
Super Member
عربی (گونه‌های دیگر)عربی, انگلیسی13088
aylin_22
Moderator
فرانسویهلندی, انگلیسی, فرانسویهلندی, انگلیسی12774
michealt
Editor
انگلیسی, گایلیک (اسکاتیش گایلیک)فرانسوی, اسپانیاییفرانسوی (فرانسوی میانه), گلی (گریلی ایرلندی), آلمانی, ایتالیایی, لاتین, روسی12423
sora14
Moderator Spirit
یونانیانگلیسیانگلیسی, فرانسوی, یونانی (باستان), لاتین, اسپانیایی12417
Ondagordanto
Editor
بلغاریانگلیسی, اسپرانتو, ایتالیایی, فرانسوییونانی, ناپولی, آلمانی, لهستانی, پرتغالی, رومانیایی, روسی, اسلوواکی, سواحیلی, ترکی, مجارستانی, هندی, چکوسلاواکی, ژاپنی12368
marta90
Editor
لهستانیانگلیسیآلمانی12358
First 100 results are shown