دلم خون شد (My heart is bleeding) ( ترجمۀ اسپانیایی)

فارسی
فارسی
A A

دلم خون شد

خدایا!
زین شگفتی ها
دلم خون شد، دلم خون شد
سیاووشی در آتش
رفت و
زان سو
خوک بیرون شد
 
ارسال‌شده توسط All PrometeAll Promete در تاریخ شنبه, 16/10/2021 - 11:00
دیدگاه ارسال‌کننده:

Siavoosh or ( siavash) is an Iranian mythical figure who was accused of rape by the Queen of persia and thrown into a fire to prove his innocence, but because he was innocent, he was not burned.

The poet is surprised that an innocent person becomes a criminal by unjustified pride due to unhealthy social conditions.

ترجمۀ اسپانیاییاسپانیایی (شاعرانه)
تراز پاراگراف‌ها

Tango el corazón partido

¡Oh Señor!
¡Tengo el corazón partido! Con el corazón roto por estos asombros en los que Siavoosh * se fue al fuego
pero
un cerdo salió de ella
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
ارسال‌شده توسط All PrometeAll Promete در تاریخ شنبه, 16/10/2021 - 11:46
دیدگاه پدیدآورنده:

Figura que fue acusada de violación por la Reina de Persia y arrojada al fuego para demostrar su inocencia, pero por ser inocente, no fue quemado.

El poeta se sorprende de que una persona inocente se convierta en criminal por un orgullo injustificado debido a unas condiciones sociales insalubres.

ترجمه‌های "دلم خون شد (My heart..."
اسپانیایی PAll Promete
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history