تبلیغات

Natasha's Lullaby ( ترجمۀ ایتالیایی)

Natasha's Lullaby

На склоне наших лет
Нежнее любим мы.
Сияй прощальный свет,
Тот свет любви последней.
Полнеба обхватила
Зари вечерней тень.
Лишь там на западе
Бродит сияние.
 
Честь ты береги, честь ты береги
Посмотри, друг, сила силой
Впереди росла, погляди ты
 
Посмотри, друг, сила силой
Пробуждает в сердце верность
Помоги мне смерить силы
 
Сила, горесть или голос твой.....
 
Помедли, помедли,
Помедли вечерний день.
Продлись, очарование.
Пусть кровь скудеет в жилах,
Но в сердце не скудеет
Нежность моя к тебе.
О, ты, очарование,
Последняя любовь.
 
ارسال‌شده توسط AdelfinaAdelfina در تاریخ شنبه, 10/07/2021 - 21:33
آخرین ویرایش توسط sandringsandring در تاریخ جمعه, 06/08/2021 - 07:03
ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی
تراز پاراگراف‌ها

La ninna nanna di Natasha

Negli anni in declino
amiamo più teneramente.
Illumina una luce d'addio
questa luce dell'ultimo amore.
L'ombra del crepuscolo
abbracciato mezzo cielo.
Esattamente dove a ovest
lo splendore vaga.
 
Mantieni il tuo onore, mantieni il tuo onore
Guarda, amico, la grande forza
cresciuto davanti, guarda
 
Guarda, amico, la grande forza
risveglia la fedeltà nel cuore
Aiutami a misurare i miei punti di forza
 
Forza, dolore o la tua voce .....
 
Rallenta, rallenta
Rallenta la serata.
Rimani più a lungo, fascino.
Rendi il sangue sottile nelle tue vene
Ma non dimagrire nel tuo cuore
La mia tenerezza per te
oh fascino
L'ultimo amore.
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط MpmpmpMpmpmp در تاریخ چهارشنبه, 18/08/2021 - 16:56
ترجمه‌های "Natasha's Lullaby"
ایتالیایی Mpmpmp
Black Widow (OST): سه مورد برتر
اصطلاح‌های موجود در ترانۀ "Natasha's Lullaby"
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history