لطفاً برای ترجمۀ "天降财神" کمک کنید

 • هنرمند: Alan Tam
 • ترانه: 天降财神
 • درخواست: چینی (کانتونی) → انگلیسی
A A

天降财神

事事求代价 一生太操劳
 日日去争 未让半分
 得失谁料到 应知有安排
 就望有朝 天降财神
 样样事关心 时时来慰问
 撞着遇到知心一个 天降下鸿运
 末路亦不分 穷途无悔恨
 互励互勉抛开虚诈
 患难见真心 真正行运
 开工逢日晒 收工雨水淋
 并未叫苦 万事要忍
 遇事无惧怕 不必计升沉
 莫负爱心 幸运会将你等
 天降财神
 事事求代价 一生太操劳
 日日去争 未让半分
 得失谁料到 应知有安排
 就望有朝 天降财神
 样样事关心 时时来慰问
 撞着遇到知心一个 天降下鸿运
 末路亦不分 穷途无悔恨
 互励互勉抛开虚诈
 患难见真心 真正行运
 开工逢日晒 收工雨水淋
 并未叫苦 万事要忍
 遇事无惧怕 不必计升沉
 莫负爱心 幸运会将你等
 天降财神
 
انگلیسی

 

برای ارسال ترجمه وارد شوید یا نام‌نویسی
دیدگاه‌ها