لطفاً برای ترجمۀ "Dulcis Amor" کمک کنید

  • هنرمند: Qntal
  • آلبوم: Ozymandias
  • ترانه: Dulcis Amor
  • درخواست: لاتین → یونانی
لاتین
لاتین
A A

Dulcis Amor

Qui te caret hoc tempore, fit vilior.
O dulcis Amor! (2x)
 
Ecce florescunt lilia,
Et virginum dant agmina
Summo deorum carmina.
Dulcis Amor. Dulcis Amor.
 
Qui te caret hoc tempore, fit vilior.
O dulcis Amor! (2x)
 
Qui te caret hoc tempore, fit vilior.
O dulcis Amor! (2x)
 
Veris dulcisin tempore
Florenti stat sub arbore
Luliana cum sorore.
Dulcis Amor. Dulcis Amor.
 
Qui te caret hoc tempore, fit vilior.
O dulcis Amor! (2x)
 
Qui te caret hoc tempore, fit vilior.
O dulcis Amor! (2x)
 
Si tenerem quam cupio,
In nemore sub folio,
Oscularer cum gaudio.
Dulcis Amor. Dulcis Amor,
 
Qui te caret hoc tempore, fit vilior.
O dulcis Amor! (2x)
 
یونانی

 

برای ارسال ترجمه وارد شوید یا نام‌نویسی
دیدگاه‌ها