لطفاً برای ترجمۀ "'O pellirossa" کمک کنید

ناپولی
ناپولی
A A

'O pellirossa

Tumba Catumba... Tumba Catumba...
Tumba Catumba... Tumba Catumba...
 
Uè! Uè!
So' Catumbo 'o pelliróssa
'o cchiù bèllo d' 'a tribù.
 
Coro:
Tumba Catumba... Tumba Catumba...
Tumba Catumba... Tumba Catumba...
 
Uè! Uè!
So' Catumbo 'o pelliróssa
'o cchiù bèllo d' 'a tribù.
 
Coro:
Tumba Catumba... Tumba Catumba...
Tumba Catumba... Tumba Catumba.
 
Cómme me scéto me piazzo 'a pénna 'ncapo
e, a' faccia 'e sti selvagge,
io me faccio 'nu tatuaggio
col rossètto di mammà!
Tumba Catumba... Catumba mba!
 
Coro:
Tumba Catumba... Tumba Catumba!...
 
Ritornello:
So Catumbo 'o pellirossa,
tèngo 'a lancia e 'a pippa 'e gésso.
Cca nisciuno me fa fésso!...
Sóngo 'o mèglio d’a tribù!
Chi me chiamma: Fréccia nera.
Chi me chiamma: Pénna gialla.
Uh! Ma a ll'ànema d' 'a palla!...
Nun capisco niénte cchiù!...
Tòro seduto 'a cca,
Cavallo pazzo 'a llà,
attuórno a me se métteno a ballà
So' Catumbo 'o pellirossa,
pellirossa americano...
Uh! Che spasso a fà’ l'indiano
col rossètto di mammà!...
 
Finale:
Chi me chiamma: Fréccia nera,
Chi me chiamma: Pénna Gialla.
Uh! Ma a ll'ànema d' 'a palla!...
Nun capisco niénte cchiù!...
So' Catumbo 'o pellirossa,
pellirossa americano.
Uh! Che spasso a fa’ l'indiano
col rossètto di mammà!...
 
دیدگاه ارسال‌کننده:

Il testo è di Nisa, la musica di Carosone.

اسپانیایی

 

برای ارسال ترجمه وارد شوید یا نام‌نویسی
ترجمه‌های "'O pellirossa"
دیدگاه‌ها