تبلیغات

Set the Controls for the Heart of the Sun ( ترجمۀ اسپانیایی)

انگلیسی
انگلیسی
A A

Set the Controls for the Heart of the Sun

Little by little the night turns around.
Counting the leaves which tremble at dawn
Lotuses lean on each other in yearning
Under the eaves the swallow is resting
 
Set the controls for the heart of the sun.
 
Over the mountain watching the watcher.
Breaking the darkness, waking the grapevine.
One inch of love is one inch of shadow
Love is the shadow that ripens the wine.
 
Set the controls for the heart of the sun.
The heart of the sun, the heart of the sun.
 
Witness the man who raves at the wall
Making the shape of his questions to Heaven
Whether the sun will fall in the evening
Will he remember the lesson of giving?
 
Set the controls for the heart of the sun.
The heart of the sun, the heart of the sun.
 
ارسال‌شده توسط Miley_LovatoMiley_Lovato در تاریخ شنبه, 17/12/2011 - 18:27
دیدگاه ارسال‌کننده:
ترجمۀ اسپانیاییاسپانیایی
تراز پاراگراف‌ها

Fija los Controles Hacia el Corazón del Sol

Poco a poco la noche gira.
Contando las hojas que tiemblan al amanecer
Los lotos se apoyan los unos sobre otros en su deseo
Bajo las vertientes la golondrina descansa
 
Fija los controles hacia el corazón del sol.
 
Sobre la montaña observando al observador.
Rompiendo la oscuridad, despertando la vid.
Una pulgada de amor es una pulgada de sombra
El amor es la sombra que madura el vino.
 
Fija los controles hacia el corazón del sol.
El corazón del sol, el corazón del sol.
 
Sé testigo del hombre que delira contra la pared
Confeccionando la forma de sus preguntas al Cielo
Si el sol caerá por la tarde
¿Recordará la lección de dar?
 
Fija los controles hacia el corazón del sol.
El corazón del sol, el corazón del sol.
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط Rod MintRod Mint در تاریخ چهارشنبه, 04/08/2021 - 03:54
ترجمه‌های "Set the Controls for..."
اسپانیایی Rod Mint
ترکی Guest
Pink Floyd: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history