تبلیغات

Surrender ( ترجمۀ بلغاری)

انگلیسی
انگلیسی
A A

Surrender

Strange this wilderness inside
The heart drifts from hot to cold
You think it can't make up its mind
And suddenly it's always known
Suddenly it's always known
 
And if I could reach the northern lights
Maybe then I'd understand it all
Sometimes I try so hard to fight
When all I want to do is fall
Into the night
Into your arms
Surrender
 
Delays on the district line
Looking at pictures on my phone
And I said I didn't miss you but I lied
Told myself I let you go
Told myself I let you go
 
And if I could reach the northern lights
Maybe then I'd understand it all
Sometimes I try so hard to fight
When all I want to do is fall
Into the night
Into your arms
Surrеnder
 
Surrender
Surrеnder
 
And if I could reach the northern lights
Maybe then I'd understand it all
Sometimes I try so hard to fight
When all I want to do is fall
Into the night
Into your arms
Surrender
 
Into the night
Into your arms
Surrender
 
ارسال‌شده توسط SongsEFSongsEF در تاریخ جمعه, 22/01/2021 - 13:54
آخرین ویرایش توسط florazinaflorazina در تاریخ سه‌شنبه, 02/02/2021 - 21:56
دیدگاه ارسال‌کننده:

Written By Birdy, Daniel Tashian & Ian Fitchuk

ترجمۀ بلغاریبلغاری
تراز پاراگراف‌ها

Да се предам

Колко е странна тази пустота отвътре
Сърцето прескача от горещо към студено
Струва ти се, че не може да вземе решение
Но изненадващо, то винаги знае
Изненадващо, сърцето винаги знае
 
И ако можех да стигна до Северното сияние
Може би тогава щях да проумея всичко
Понякога толкова упорито се опитвам да се боря
Когато всичко, което искам да направя, е да потъна
В нощта
В ръцете ти
Да се предам
 
Забавяния по Дистрикт Лайн
Разглеждам снимки на телефона си
И казвах, че не ми липсваш, но излъгах
Казвах си, че мога да те пусна
Казвах си, че мога да те пусна
 
И ако можех да стигна до Северното сияние
Може би тогава щях да проумея всичко
Понякога толкова упорито се опитвам да се боря
Когато всичко, което искам да направя, е да потъна
В нощта
В ръцете ти
Да се предам
 
Да се предам
Да се предам
 
И ако можех да стигна до Северното сияние
Може би тогава щях да проумея всичко
Понякога толкова упорито се опитвам да се боря
Когато всичко, което искам да направя, е да потъна
В нощта
В ръцете ти
Да се предам
 
В нощта
В ръцете ти
Да се предам
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده

* Don't forget to click 'Thanks' if I helped you
* Не пропускайте да благодарите, ако съм ви била полезна

-------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © RaDeNa
This translation is protected by copyright law.
All rights reserved. / Всички права запазени.

ارسال‌شده توسط RaDeNaRaDeNa در تاریخ یک‌شنبه, 26/09/2021 - 12:13
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history