تبلیغات

Tega cu Dumuzu ( ترجمۀ روسی)

مگلنو-رومانیایی
مگلنو-رومانیایی
A A

Tega cu Dumuzu

Tega cu Dumuzu
Merg mǫnă di mǫnă.
 
Merg mǫnă di mǫnă,
Direp ăn cătun.
 
Direp ăn cătun,
La Sai̯li casă.
 
La Sai̯li casă,
Direp la Tanitsa.
 
Cafcu tšorop tser tu, Itu,
Dali roși ili morchi?
- Nu voi̯, Teghi̯u, nitsi cafcu
Tucu tini tu tser.
 
Cǫn si ti lea Teghi̯u,
Dali pri dupu tsină?
Dali pri dupu tsină?
 
Ili printru tsină?
Printru tsină, Itu mori,
Ăi̯ mult mai zăbun.
 
ارسال‌شده توسط VoldimerisVoldimeris در تاریخ سه‌شنبه, 01/10/2019 - 08:55
ترجمۀ روسیروسی
تراز پاراگراف‌ها

Тега и Думузу

Тега и Думузу
Идут рука об руку.
 
Идут рука об руку
Прямо в деревню.
 
Прямо в деревню,
В дом Саили.
 
В дом Саили,
Прямо к Танице.
 
Какой чулок хочешь ты, Иту,
Красные или фиолетовые?
- Не хочу, Тега, ничего,
Только ты мне нужен.
 
Когда забрать мне тебя, Тега,
До или после ужина?
До или после ужина?
 
Или до ужина?
После ужина, дорогой Иту,
Так лучше.
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده

© Vladimir Sosnin

ارسال‌شده توسط VoldimerisVoldimeris در تاریخ شنبه, 24/07/2021 - 18:37
ترجمه‌های "Tega cu Dumuzu"
روسی Voldimeris
Megleno-Romanian Folk: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history