Игорь Куприянов

تصویر Игорь Куприянов
تاریخ عضویت:
26.09.2019
نقش:
Junior Member
امتیازها:
30
مشارکت‌ها:
3 تشکر دریافت شده است, 1 درخواست رونویسی تکمیل کرده است, 12 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
بومی
روسی
سلیس و روان
انگلیسی
مطالعه‌شده
عبری, اوکراینی, فرانسوی
تماس با من

ترجمه‌ای توسط Игорь Куприянов ارسال نشده ‌است