𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼

تصویر 𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼
نام:
diego n.
تاریخ عضویت:
27.04.2021
نقش:
Member
امتیازها:
184
مشارکت‌ها:
8 ترجمه, 10 نویسه‌گردانی, 106 تشکر دریافت شده است, 17 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 12 عضو, 42 درخواست رونویسی تکمیل کرده است, 26 دیدگاه ارسال کرده ‌است, 16 حاشیه اضافه کرده است

Auténtico

دربارۀ من

𝗠𝗮𝘆𝗼 𝟮𝟬
حبيبي

I look forward to youuuu!!

زبان‌ها
بومی
اسپانیایی
مطالعه‌شده
عبری, انگلیسی
تماس با من

8 ترجمه توسط 𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼 ارسال شده است, 10 نویسه‌گردانی توسط 𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼 ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
May Nasrيمّا مويل الهوا (Yomma Mweil el Hawa) عربی → نویسه‌گردانیعربی → نویسه‌گردانی
Bad BunnyEL MUNDO ES MÍO اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Oum Kalthoumالفجر الجديد (El Fagr El Gedeid) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Saemon Samir‏لفلي حشيش (Leffely Hashish) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Fairuzقصة الورد (Qissat El Ward) عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
Marcel Khalifeفي البال أغنية عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Fairuzحبيبي ترى هل تعود (habebe tora hal tao`d) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Nawal Al Zoghbiأرقص (Orkoss) عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
Blind ChannelSave Me انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
Benaia Barabiמישהו איתי כאן (Mishehu Iti Kan) عبری → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
عبری → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
Anghamماجبش سيرتي (Magbsh Sirti) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
The Bellamy BrothersLet Your Love Flow انگلیسی → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
Eliadאל תגלי (Al Tegali) عبری, اسپانیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
عبری, اسپانیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
Eliadאל תגלי (Al Tegali) عبری, اسپانیایی → اسپانیایی3
6 تشکر دریافت شده است
عبری, اسپانیایی → اسپانیایی
6 تشکر دریافت شده است
Motty Steinmetzכי לישועתך (Ki Liyshuoscho) عبری → نویسه‌گردانی
3 تشکر دریافت شده است
عبری → نویسه‌گردانی
3 تشکر دریافت شده است
Motty Steinmetzכאייל תערוג (Kaayol Taarog (Keayal Taarog)) عبری → نویسه‌گردانی1
2 تشکر دریافت شده است
عبری → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
Alec BenjaminI'm Not A Cynic انگلیسی → اسپانیایی
7 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
7 تشکر دریافت شده است
CG5Gone Away انگلیسی → اسپانیایی
10 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
10 تشکر دریافت شده است