𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼

تصویر 𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼
تاریخ عضویت:
27.04.2021
نقش:
Member
امتیازها:
223
مشارکت‌ها:
11 ترجمه, 11 نویسه‌گردانی, 127 تشکر دریافت شده است, 22 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 16 عضو, 43 درخواست رونویسی تکمیل کرده است, 41 دیدگاه ارسال کرده ‌است, 16 حاشیه اضافه کرده است

Auténtico

دربارۀ من

I feel in the clouds

زبان‌ها
بومی
اسپانیایی
مطالعه‌شده
عبری, انگلیسی
تماس با من

11 ترجمه توسط 𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼 ارسال شده است, 11 نویسه‌گردانی توسط 𝗱𝗶𝗲𝗴𝗼 ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
'N SyncTell me, tell me baby انگلیسی → اسپانیایی1
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
FionaRunning of the night انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
FionaYou're no angel انگلیسی → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
MetallicaThe Wait انگلیسی → اسپانیاییانگلیسی → اسپانیایی
Lamia Jamelبيشمرگه (Peshmerga) عربی → نویسه‌گردانی1
2 تشکر دریافت شده است
عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
May Nasrيمّا مويل الهوا (Yomma Mweil el Hawa) عربی → نویسه‌گردانی1
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Oum Kalthoumالفجر الجديد (El Fagr El Gedeid) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Saemon Samir‏لفلي حشيش (Leffely Hashish) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Fairuzقصة الورد (Qissat El Ward) عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
Marcel Khalifeفي البال أغنية عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Fairuzحبيبي ترى هل تعود (habebe tora hal tao`d) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
Nawal Al Zoghbiأرقص (Orkoss) عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
عربی → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
Blind ChannelSave Me انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
Benaia Barabiמישהו איתי כאן (Mishehu Iti Kan) عبری → اسپانیایی
2 تشکر دریافت شده است
عبری → اسپانیایی
2 تشکر دریافت شده است
Anghamماجبش سيرتي (Magbsh Sirti) عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
عربی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
The Bellamy BrothersLet Your Love Flow انگلیسی → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
Eliadאל תגלי (Al Tegali) عبری, اسپانیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
عبری, اسپانیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
Eliadאל תגלי (Al Tegali) عبری, اسپانیایی → اسپانیایی3
7 تشکر دریافت شده است
عبری, اسپانیایی → اسپانیایی
7 تشکر دریافت شده است
Motty Steinmetzכי לישועתך (Ki Liyshuoscho) عبری → نویسه‌گردانی
3 تشکر دریافت شده است
عبری → نویسه‌گردانی
3 تشکر دریافت شده است
Motty Steinmetzכאייל תערוג (Kaayol Taarog (Keayal Taarog)) عبری → نویسه‌گردانی1
2 تشکر دریافت شده است
عبری → نویسه‌گردانی
2 تشکر دریافت شده است
Alec BenjaminI'm Not A Cynic انگلیسی → اسپانیایی
7 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
7 تشکر دریافت شده است
CG5Gone Away انگلیسی → اسپانیایی
11 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → اسپانیایی
11 تشکر دریافت شده است