peter

تصویر peter
تاریخ عضویت:
07.09.2010
نقش:
مبتدی
امتیازها:
20
مشارکت‌ها:
2 ترجمه, 229 تشکر دریافت شده است, 4 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
تماس با من

2 ترجمه توسط peter ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Mia MartiniCu'mme ناپولی → انگلیسی1
4
1 رأی, 22 تشکر دریافت شده است
ناپولی → انگلیسی
4
1 رأی, 22 تشکر دریافت شده است
Umberto TozziTi amo ایتالیایی → انگلیسی5
2.333335
3 آراء, 202 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
2.333335
3 آراء, 202 تشکر دریافت شده است