The Remove Project

تصویر The Remove Project
تاریخ عضویت:
31.05.2021
نقش:
مبتدی
امتیازها:
6
مشارکت‌ها:
1 ترجمه, 1 transliteration, 44 تشکر دریافت شده است, 4 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
تماس با من

1 ترجمه توسط The Remove Project ارسال شده است, 1 transliteration posted by The Remove Projectجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Gawr GuraREFLECT انگلیسی,
2 تای دیگر
یونانی, ژاپنی
 → انگلیسی
32 تشکر دریافت شده است
انگلیسی,
2 تای دیگر
یونانی, ژاپنی
 → انگلیسی
32 تشکر دریافت شده است
Gawr GuraREFLECT انگلیسی,
2 تای دیگر
یونانی, ژاپنی
 → نویسه‌گردانی
7 تشکر دریافت شده است
انگلیسی,
2 تای دیگر
یونانی, ژاپنی
 → نویسه‌گردانی
7 تشکر دریافت شده است