SaraIsmail

تصویر SaraIsmail
تاریخ عضویت:
13.12.2019
نقش:
Junior Member
امتیازها:
85
مشارکت‌ها:
8 ترجمه, 17 تشکر دریافت شده است, 5 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 3 عضو, 1 درخواست رونویسی تکمیل کرده است, 3 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
تماس با من

8 ترجمه توسط SaraIsmail ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Aryana Sayeedنفسم دری → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
دری → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Farhad Shamsمرواری دانه دانه (Morwari Dana Dana) دری → انگلیسی3
5
1 رأی
دری → انگلیسی
5
1 رأی
Aryana Sayeedدلم تنگ است (Delam Tang Ast) دری, فارسی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
دری, فارسی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Valyگنجشکک (Gonjeshkake) دری → انگلیسی2دری → انگلیسی
Hangamaگل به دامان تو ام (Gul Ba Damane Tu Am) دری → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
دری → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Dawood Sarkhoshای زمانه (Ay zamaana) دری, فارسی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
دری, فارسی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
Shabnam SurayoBiya Ki Burem Bagh تاجیک → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
تاجیک → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Aryana Sayeedیار بامیانی (Yaare Bamiyaani) دری, فارسی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
دری, فارسی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است