Tuğkan متن ترانه

Tuğkan
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
Aşk Ölüyorترکیانگلیسی
کره ای
Aşkın Kanunuترکیاسپانیایی
انگلیسی
Aylar Olmuşترکیانگلیسی
Belki Deترکیانگلیسی
روسی
Ben Böyleyimترکیانگلیسی
روسی
Buzdan Kraliçelerترکی
Buzdan Kraliçeler
Civcivترکیآذربایجانی
انگلیسی
روسی
فرانسوی
Deryaترکی
Dönesim Geldiترکیانگلیسی
Ele Layıkترکیانگلیسی #1 #2
ایتالیایی
روسی
رومانیایی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
پرتغالی
یونانی
بلغاری
لهستانی
Elfidaترکی
Geberترکیآذربایجانی
انگلیسی #1 #2 #3
روسی #1 #2
فرانسوی
Gitترکیانگلیسی
روسی
یونانی
Gökyüzüترکیانگلیسی
روسی
Hayatın paslı denklemiترکی
Heyترکیانگلیسی
روسی
Kaçترکیانگلیسی
Kırmızıترکی
Cd single
اسپانیایی
انگلیسی
ایتالیایی
روسی
رومانیایی
عربی
فارسی
یونانی
لهستانی
Kusura bakmaترکیانگلیسی
روسی
یونانی
آلمانی
Romatizm Bittiترکی
Sen Benimترکیانگلیسی
روسی #1 #2
رومانیایی
Senden Önce Senden Sonraترکیانگلیسی
روسی
Seni Çok Özlüyorumترکیانگلیسی
بلغاری
Şeytanترکیانگلیسی
Sıcak Ekmekترکی
Sigaraترکیاوکراینی
روسی
Sümbülترکی
Tutunamadımترکیانگلیسی
روسی
Unuttun mu beniترکی
Ele Layik
انگلیسی
صربستانی
فارسی
Venüsترکیانگلیسی
روسی
Yabancıترکیانگلیسی
روسی
Yazıkترکیروسی
Zamanlaترکیانگلیسی
روسی
عربی
Zorترکیانگلیسی
روسی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history