Wowkie Zhang متن ترانه

متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
All the small thingsانگلیسی
cover
BiuBiuBiuچینیروسی
WoWچینیروسی
世上最可愛的歌兒 (The cutest song in the world) (shì shàng zuì kě ài de gē ér)چینیانگلیسی
روسی
世上梗最多的歌儿 (The Most ‘Gag'-Filled Song In The World) (shì shàng gěng zuì duō de gē)چینیانگلیسی
روسی
什么都不必说 (shén me dōu bù bì shuō)انگلیسی, چینیروسی
俏才郎 (Handsome Young Man) (qiào cái láng)چینی
倍儿爽 (So Cheerful) (bèi ér shuǎng)چینیانگلیسی
روسی
傻了吧 (Ridiculous) (shǎ le ba)چینی
只想和你靜度時光 (I just want to spend time with you) (zhǐ xiǎng hé nǐ jìng dù shí guāng)چینیروسی
嘻唰唰 (Hee Haha / Finger-guessing game) (xī shuā shuā)چینیروسی
好奇一麻袋 (hǎo qí yī má dài)چینیروسی
我在诗里看到了你 (I see you in poetry) (wǒ zài shī lǐ kàn dào le nǐ)چینیروسی
我就不愛唱情歌 (I don't like singing love songs) (wǒ jiù bù ài chàng qíng gē)چینیروسی
我怎麽這麽好看 (How can I look so good) (wǒ zěn mó zhè mó hǎo kàn)چینیروسی
我是一顆跳跳糖 (I’m a Popping Candy) (wǒ shì yī kē tiào tiào táng)چینیانگلیسی
روسی
撒花چینیروسی
有钱你买不到 (yǒu qián nǐ mǎi bù dào)چینی
每天起来唱一遍 (Sing It Once Every Morning) (měi tiān qǐ lái chàng yī biàn)چینیانگلیسی
روسی
沙发一躺过半天 (Spent half a day lying on the sofa) (shā fā yī tǎng guò bàn tiān )چینیروسی
熱血燃 (Hot blood is on fire) (rè xuè rán)چینی
爱瘾 (cover)چینی
生来倔强 (Born Stubborn) (cover) (shēng lái jué qiáng )چینی
天天向上 Day Day Up (2019天天向上现场)
روسی
童话生死恋 (A tale of love in life and death)انگلیسی, چینیروسی
胡擼胡擼瓢兒چینیروسی
葫芦娃2018 (hú lú wá2018)چینیروسی
那些都不是我 (That's not me) (nà xiē dōu bù shì wǒ)چینیانگلیسی
روسی
酷盖 (Cool Guy) (kù gài)چینیانگلیسی
روسی
阳光彩虹小白马 (Sunshine, rainbow, white pony) (yáng guāng cǎi hóng xiǎo bái mǎ)چینی
人間精品
انگلیسی
ایتالیایی
روسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
پرتغالی
静止 (jìng zhǐ)چینیروسی
مرتبط با Wowkie Zhangتوضیحات
The Flowers (Band)هنرمندLead vocals, guitar (1998–2009)
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history