BTS (Bangtan Boys) - Come Back Home (translittération)

translittération

Come Back Home

Versions : #1#2
Коз айм комин бэк хом
Нан чигум муосыль чаджи-лёго элыль ссынын голькка
Нан чигум одило свиджианго хыллоганынга
 
Нан нэ сальмви ккытыль бон чонги иссо
Нэ гасымсогын габгабхэджуссо
Нэ сальмыль магын госын
Нави нэире дэхан дурёум
 
Энгри? Хангри? Йес, айм хэнгри
Мэири допури, милэн гэппури
Нанын обсоссо
Кыриго тто нэильджоча обсоссо
 
Аджиг урин чольмгиэ
Гвэчанын марэна иссгиэ
Ча идже кы чагаун нунмурыль даккго кам бэк хом
 
Вэ сиганыль хобихэ
Нэ пи ттамдырын чонджигхэ
Ча идже ны тылопиэ нэ ирым багго кам бэк хом
 
Ю маст кам бэк хом ттынаган маымпода ттаттынхан
Ю маст кам бэк хом гочирын инсэнсогэ
Ю маст кам бэк хом ттынаган маымпода ттаттынхан
Ю маст кам бэк хом нарыль вансонхагэссо
 
Кам бэк
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом (гочирын инсэнсогэ)
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом (нарыль вансонхагэссо)
 
Ханнит бэнд, ханнит бэнд, ханнит бэнд
Гамунви ёнва омоникке
Тто нэ сигудыри бэ, точиге бупуллёчулё
Гёсог ёрильхэ, ёрильхэ, ёрильхэ
Чингудыль, гогчон бутдырё мэ
Апмдыль апгири хвонхэ
Стартэд фром зэ боттом энд ви стилл гоин ап
Нан до манхынгосыль вонхэ
 
Аджиг урин чольмгиэ
Гвэчанын марэна иссгиэ
Ча идже кы чагаун нунмурыль даккго кам бэк хом
 
Вэ сиганыль хобихэ
Нэ пи ттамдырын чонджигхэ
Ча идже ны тылопиэ нэ ирым багго кам бэк хом
 
Ю маст кам бэк хом ттынаган маымпода ттаттынхан
Ю маст кам бэк хом гочирын инсэнсогэ
Ю маст кам бэк хом ттынаган маымпода ттаттынхан
Ю маст кам бэк хом нарыль вансонхагэссо
 
Ох, ю маст кам бэк (Йо)
Ю маст кам бэк (Йо)
Ю маст кам бэк хом
(Чибэ дорава)
 
Ох, ю маст кам бэк (Йо)
Ю маст кам бэк (Йо)
Ю маст кам бэк хом
(Чибэ дорава)
 
Коз айм комин бэк хом
 
Ю маст кам бэк хом ттынаган маымпода ттаттынхан
Ю маст кам бэк хом гочирын инсэнсогэ
Ю маст кам бэк хом ттынаган маымпода ттаттынхан
Ю маст кам бэк хом нарыль вансонхагэссо
 
Кам бэк
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом (гочирын инсэнсогэ)
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом
Кам бэк ту май хом, кам бэк хом (нарыль вансонхагэссо)
 
Publié par tea with DNA le Dim, 22/10/2017 - 14:22
Modifié pour la dernière fois par tea with DNA le Dim, 19/11/2017 - 20:09
coréen

Come Back Home

Aidez à traduire « Come Back Home »
Collections avec « Come Back Home »
BTS (Bangtan Boys): Top 3
Commentaires