Publicités

Despacito (traduction en tonguien)

  • Artiste : Luis Fonsi
  • Artiste invité : Daddy Yankee
  • Aussi interprété par : J.Fla, Viktor Király, Janicsák Veca, Kollányi Zsuzsi, Pápai Joci, Berkes Olivér, Singh Viki, Oláh Gergő, Cserpes Laura, Horváth Tamás, Csézy, Klava Koka, Tóth Andi, Nagy Bogi
  • Chanson : Despacito 109 traductions
  • Traductions : albanais, allemand #1, #2, anglais #1, #2, #3, #4, #5, #6 100 de plus
  • Demandes : autre, birman, breton (brezhoneg), italien médiéval, kazakh, kurde, marathi, oudmourte, ouzbek, thaï, tibétain
traduction en tonguientonguien
A A

'Aimamaalie

'Io, 'oku ke 'ilo'i 'oku ou leohi 'ia koe ji'iji'i pe
'Oku pau keu hulohula mo koe he 'aho ni [Teti Ieingikii!]
Ku jio 'oku toki ui ho mamata 'ia au
Fakahaa mai 'a e hala keu 'alu ai ['Oi].
Ko koe, ko koe ko e fo'i ukameafuji, pea ko au ko e 'aione
'Oku ou ha'u vaaofi pea 'oku ou ma'u ha palani
Ko ia ai 'oka pau 'oku ou manatu ka patutu oma 'eku kaalava ['io!]
Toki manako ange koe 'ia au 'o hange 'oku maheni ia
Kei fiema'u ange hoku 'atamai
Ko ia ai 'oku pau ke tokanga'i ka 'ikai ha faingata'a.
 
'Aimamaalie
'Oku ou fiema'u ke manava mamaalie ki ho'o kia
'Ai keu fanafana atu ngaahi me'a ki ho'o telinga
Ke ke manatu'i 'e kapau 'oku 'ikai ai koe mo au
'Aimamaalie
'Oku ou fiema'u keu vete koe mo e ngaahi 'uma
Keu fakatohi'i 'a e ngaahi holisi 'o ho ngaahi halafihifihi
Pea 'ai ke hoko ho'o jino, ko ha tohi tohinima
['Ai ke le'o lahi, 'ai ke le'o lahi, 'ai ke le'o lahi!].
 
'Oku ou fiema'u keu jio ke hulohula 'a ho'o 'ulu
'Oku ou fiema'u keu hoko ki ho tohelehele
'Oku ou fiema'u keu fakahaa atu hoku loungutu
Ko ho ngaahi feitu'u sai'ia [sai'ia, sai'ia, 'ofa'anga!]
'Ai keu ikuna'i ho ngaahi potu fakatu'utaamaki
Keu 'ai ke ke kaila koe
Pea keu ngalo keu ongo'i ho hingoa.
 
Teti Ieingikii!
Kapau teu fehu'i atu ha 'uma, ke ke ha'u 'o 'o mai ia kia te au
Ku 'ilo 'oku ke fakakaukau'i tatau ki ai
Na'a ku 'ahi'ahi'i ia taimi ni'ihi
Fa'ē,1ko e me'a ni 'oku fo'aki pea toe fo'aki ia
Ke 'ilo ko ho'o loto ia mo au 'oku 'ai ke paa-paa
Ke 'ilo ko e 'ofa'anga na 'oku fekumi ki ho'oku paa-paa
Ha'u 'o vakai ange ho'oku ngutu ke ke jio 'oku ifo'i fēfē'i ia 'ia koe
Ku fiema'u keu 'ilo 'oku lahi fēfē'i 'a ho 'ofa
'Oku 'ikai fakavave au he 'oku ou fiema'u keu fiemaalie pe
Ta kamata mamaalie pea ta 'ai fakahengihengi.
 
Laka mo e laka, mamaalie pea toe mamaalie
Te 'iloa 'akitaua ji'iji'i pea ji'iji'i pe
'Oka ke ka 'uma au fu'u maheni
Ka 'oku ou jio 'oku fakafajifaji'i tatau mate koe
Laka mo e laka, mamaalie pea toe mamaalie
Te 'iloa 'akitaua ji'iji'i pea ji'iji'i pe
Pea ko ia ai ko ha puputu'u 'e he ta'ahine ni
Ka ke faka'oji ia, 'oku ou ma'u 'a e ngaahi konga heni, vakai!
 
'Aimamaalie
'Oku ou fiema'u ke manava mamaalie ki ho'o kia
'Ai keu fanafana atu ngaahi me'a ki ho'o telinga
Ke ke manatu'i 'e kapau 'oku 'ikai ai koe mo au
'Aimamaalie
'Oku ou fiema'u keu vete koe mo e ngaahi 'uma
Keu fakatohi'i 'a e ngaahi holisi 'o ho ngaahi halafihifihi
Pea 'ai ke hoko ho'o jino, ko ha tohi tohinima
['Ai ke le'o lahi, 'ai ke le'o lahi, 'ai ke le'o lahi!].
 
'Oku ou fiema'u keu jio ke hulohula 'a ho'o 'ulu
'Oku ou fiema'u keu hoko ki ho tohelehele
'Oku ou fiema'u keu fakahaa atu hoku loungutu
Ko ho ngaahi feitu'u sai'ia [sai'ia, sai'ia, 'ofa'anga!]
'Ai keu ikuna'i ho ngaahi potu fakatu'utaamaki
Keu 'ai ke ke kaila koe
Pea keu ngalo keu ongo'i ho hingoa
'Aimamaalie
Te ta 'ai ia 'i mataatahi 'i Pōtikua
Kae 'oua kaila "'Oiaue!" 'a e ngalu peau
Pea ke nofo ma'u pe 'eku sila mo koe. [Ongo'i ia!]
 
Laka mo e laka, mamaalie pea toe mamaalie
Te 'iloa 'akitaua ji'iji'i pea ji'iji'i pe
'Oku ou fiema'u keu fakahaa atu hoku loungutu
Ko ho ngaahi feitu'u sai'ia [sai'ia, sai'ia, 'ofa'anga!]
Laka mo e laka, mamaalie pea toe mamaalie
Te 'iloa 'akitaua ji'iji'i pea ji'iji'i pe
Ke ke kaila koe [Luisi Fonisi!]
Pea ke ngalo ke manatu'i ho hingoa [Teti Ieingikii]
'Aimamaalie.
 
  • 1. fakahinohino ia ki ha 'ofa'anga
Merci !
thanked 4 times
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publié par SilentRebel83SilentRebel83 Ven, 25/08/2017 - 01:00
Ajouté en réponse à la demande de Dipmon14DTVDipmon14DTV
Dernière modification par SilentRebel83SilentRebel83 Sam, 26/08/2017 - 04:01
Commentaires de l’auteur·e :

translated with the help of the English and German translations by Morgy and Lobolyrix, respectively. Requested by DipmonDTV14. Thank you and enjoy.

Despacito

Traductions de « Despacito »
albanais Guest
latin Guest
slovène Guest
tonguien SilentRebel83
Commentaires
Read about music throughout history