Lara Fabian - Immortelle (traduction en persan)

traduction en persan

جاویدان

اگر در آسمان گم شوم
با تنها یک بال برای پرواز
آن بال تو هستی
 
اگر از زیر آواری بیرون بخزم
و نوری کم سو راهنمایم باشد
آن نور تو هستی
 
اگر خدایان ترکم گویند
و در جزیره ای رها شوم
تو آن جزیره هستی
 
اگر تنها قدم شکننده
در راه، ناامیدانه بود
من آن قدم را بر میداشتم
 
جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد
 
جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد
 
اگر کلمات آثار خود را از دست دهند
من پوستم را خالکوبی می کنم
با کلماتی که نگفته ایم
 
هیچ چیز تورا محو نخواهد کرد
محافظت می کنم(تو را) در مقابل دردها
حتی اگر که تمام آن(دردها) باقی بماند
 
مردم با کلمات زیبایی خواهند گفت
که هیچ چیز ارزش هر چیزیست
هنوز این هیچ چیز همه برای من است
 
چه خوبی ای برای من دارد
که سرنوشتم را پیدا کنم
اگر آن به سوی تو هدایت نکند؟
 
جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد
 
جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد
 
برایت خواهم مرد...
 
جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد
 
جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد
 
Publié par masih le Dim, 07/08/2011 - 18:15
Commentaires de l’auteur(e) :

please add a alternative translation

français

Immortelle

Commentaires