Publicités

Կորցրած մեղեդի (Korc'raç meghedi) (traduction en anglais)

Կորցրած մեղեդի

Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Այն պահ դաժան:
Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Կորուստն այն թանկ:
 
(2x)
Մեղեդին այնքան, այնքան հեռվից տենչում է,
Համարձակ թռչում թեթև, արագ:
Կորցրած իր տեղ(ը) երգում նա թափառում է
Այս կյանքում:
 
Հիշելով գարնան ծաղկի անուշ բուրմունքը՝
Նա տխրեց:
Լսելով երգի խնդրանքն ու կանչ-կոհակը՝
Նա դարձավ:
 
(3x)
Մեղեդի, արի, արի ինձ մոտ հեռվից դու,
Մեղեդի, արի, սպասում եմ քեզ:
Առանց քեզ չունի մեր երգն իմաստ ու կյանք
Այս աշխարհում…
 
Այս աշխարհում,
Մեղեդի…
 
Publié par chrekdal86chrekdal86 Jeu, 22/04/2021 - 20:38
traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes

Lost Melody

I can never forget, never forget
That dreadful moment.
I can never forget, never forget
That heavy loss.
 
(2x)
The melody tempts me from afar, so afar,
It soars confidently, easy and quick.
Having lost its place in the song, it roams
Around this life.
 
Remembering the sweet odour of spring flowers,
It became sad.
Listening the prayer and call from the song,
It turned back.
 
(3x)
Come on, melody, come to me from afar.
Come on, melody, I'm waiting for you.
Without you our song has no sense and no life
In this world...
 
In this world...
Melody...
 
Merci !
1 remerciement
Publié par Gregory DavidianGregory Davidian Sam, 19/06/2021 - 01:30
Ajouté en réponse à la demande de Zarina01Zarina01
Commentaires
Read about music throughout history