Publicité

Les Champs-Élysées (traduction en API)

  • Artiste: Joe Dassin
  • Aussi interprété par: Zaz, Garou, NOFX, In-Grid, Clémentine, Walk of the Earth, Danièle Vidal
  • Chanson: Les Champs-Élysées 33 traductions
  • Traductions : allemand, anglais #1, #2, #3, #4, #5, API, arabe, bulgare, chinois, croate, espagnol, finnois, grec, hébreu #1, #2, indonésien, Interlingua, italien, japonais, néerlandais #1, #2, #3, #4, persan, portugais, roumain, russe #1, #2, serbe, slovaque, turc, ukrainien
  • Demandes: géorgien
traduction en APIAPI
A A

[le ʃɑ̃.z‿e.li.ze]

ʒəm ba.la.de syʁ la.və.ny
lə.kœ.ʁ‿u.vɛ.ʀ‿a lɛ̃.ko.ny
ʒa.vɛ.z‿ɑ̃.vi də diʁ bɔ̃.ʒuʀ
a nɛ̃.pɔʁ.tə ki
nɛ̃.pɔʁ.tə.ki sə fy twa
ʒə te di nɛ̃.pɔʁ.tə kwa
il sy.fi.ze də tə paʁ.le
puʁ ta.pʁi.vwa.ze
 
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o so.lɛj su la plɥi
a mi.di u a mi.nɥi
il ja tu skə vu vu.le
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
 
ty ma di ʒe ʁɑ̃.de.vu
dɑ̃.z‿ɛ̃ su.sɔ.l a.vɛk de fu
ki viv la gi.taʀ a la mɛ̃
dy swaʀ.o ma.tɛ̃
a.lɔʁ ʒə te a.kɔ̃.pa.nje
ɔ̃.n‿a ʃɑ̃.te ɔ̃.n‿a dɑ̃.se
e lɔ̃n‿a mɛ.mə pa pɑ̃.se
a sɑ̃.bʁa.se
 
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o so.lɛj su la plɥi
a mi.di u a mi.nɥi
il ja tu skə vu vu.le
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
 
i.ɛʁ swaʁ dø.z‿ɛ̃.ko.ny
e sə ma.tɛ̃ syʁ la.və.ny
dø.z‿a.mu.ʁø tu.t‿e.tuʁ.di
paʁ la lɔ̃.gə nɥi
e də le.twal a la kɔ̃.kɔʁd
ɛ̃.n‿ɔʁ.kɛs.tʁ a mi.lə kɔʁd
tu le.z‿wa.zo dy pwɛ̃ dy ʒuʁ
sɑ̃.tə la.muʁ
 
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o so.lɛj su la plɥi
a mi.di u a mi.nɥi
il ja tu skə vu vu.le
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
 
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
o so.lɛj su la plɥi
a mi.di u a mi.nɥi
il ja tu skə vu vu.le
o ʃɑ̃.z‿e.li.ze
 
Feel to point out errors or suggest improvements in any of my translations.
Publié par maëlstrommaëlstrom le Sam, 08/04/2017 - 23:19
Dernière modification par maëlstrommaëlstrom le Dim, 04/06/2017 - 16:57
françaisfrançais

Les Champs-Élysées

Commentaires