Advertisement

Lilit Hovhannisyan - Shatakhos andzrev (Շատախոս անձրև)

arménien

Shatakhos andzrev (Շատախոս անձրև)

Մի օր ես քեզ կտեսնեմ
պատուհանի մոտ կանդնած
երբ անձրևը կթափվի
մայթերի վրա հոգնած
 
Մի օր ես քեզ կտեսնեմ
պատուհանի մոտ կանդնած
երբ անձրևը կթափվի
մայթերի վրա հոգնած
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա ինձ հիշոցնում է,նա ինձ հիշոցնում է
երջանիկ օրերն անցած
ես անձրևի ձայնը լսելիս
հիշում եմ մեզ սիրելիս
անձրևի տակ համբուրվելիս
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա մեզ հետ երգում է
նա մեզ հետ երգում է
երջանկությունից հարբած
 
Մարդիկ կեղծ ու բարեպաշտ
մեղավոր են անկասկած
որ քաղաքը լի է միշտ
բարբասանքով անբարծ
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա ինձ հիշոցնում է,նա ինձ հիշոցնում է
երջանիկ օրերն անցած
ես անձրևի ձայնը լսելիս
հիշում եմ մեզ սիրելիս
անձրևի տակ համբուրվելիս
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա մեզ հետ երգում է
նա մեզ հետ երգում է
երջանկությունից հարբած
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա ինձ հիշոցնում է,նա ինձ հիշոցնում է
երջանիկ օրերն անցած
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա մեզ հետ երգում է
նա մեզ հետ երգում է
երջանկությունից հարբած
Ես անձրևի ձայնը լսելիս
հիշում եմ մեզ սիրելիս
անձչևի տակ համբուրվելիս
 
Շատախոս անձրևը.շատախոս անձրևը
երկնքից թափվում է ցած
նա մեզ հետ երգում է
նա մեզ հետ երգում է
երջանկությունից հարբած
և մեր քնքուշ սերը,անձրևի պես սեր իմ
ցեխոտ մայթերին մնաց
և քո արցունքները և քո երդումները
ախ կեղտոտվեցին հանկարծ
 
Publié par Invité·e le Sam, 21/04/2018 - 04:07
Merci ! 1 remerciement

 

 

Advertisement
Traductions de « Shatakhos andzrev ... »
Collections avec « Shatakhos andzrev ... »
Commentaires
Sciera    Dim, 20/12/2015 - 21:03

You added the lyrics as a translation and a google translation as lyrics, and you categorized them as the wrong language. I've corrected that and removed the translation since machine translations aren't allowed here.
Also, you misspelt the artist name; I've moved the song to the existing artist page and removed the duplicate you made.