Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Paroles de « Пэжыгъэр псоми и тетщ »

  • Artiste : Milena Shurdumova (Милена Шурдумова)
kabarde
kabarde
A A

Пэжыгъэр псоми и тетщ

Щ1ылъэ жыгым уэ урикъуэпсщ,
Пхузэф1эк1ым, пц1ы умыупс,
Пэжыр пц1ыуэ щы1эм я лейщ
Ар уи гум илъу тет мы дунейм.
Сэрами, уэрами, дэрами, фэрами
Пц1ы шыпсэм зыри хуэмей.
 
Гъащ1эм зомыгъэгъусэ гъусэу
Пэжыр къыбжезымы1эм зей
Уи щхьэм зыхуэбгъэгусэй
Усэ нэпц1хэм къысщохъу ухуэмейу.
 
Щ1ылъэр мэк1эрахъуэ хъурейу
Пц1ым ухуозэжыр уэ ухуэмейу
Бжьыыбгъмхьэм удзыр зэуэ мэгъуж
Гъатхэм и пэжыр ар къегъэхъуж.
Сэрами, уэрами, дэрами, фэрами
Пц1ы шыпсэм зыри хуэмей.
 
Псалъэр жьыбгъэм ирехьэжьэж
Ар псалъэ 1эф1мэ уи гум къонэж.
Пэжыр жы1э ущ1емыгъуэж
Ущ1аук1ынуми, жып1ам тетыж.
Сэрами, уэрами, дэрами, фэрами
Пц1ы шыпсэм зыри хуэмей.
 
Merci !
Publié par Kevin RainbowKevin Rainbow Mar, 05/07/2022 - 18:17

 

Commentaires
Read about music throughout history